Vi ökar tempot för att
erbjuda hållbara fastigheter

De pågående klimatförändringarna kräver aktivt handlande. Nya lagkrav införs i snabb takt, med EU:s Taxonomiförordning som det hittills mest kraftfulla. Det krävs att företag både visar egen handlingskraft och skapar nya samarbetsformer för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Hållbarhet har på relativt kort tid blivit en omvälvande kraft i näringslivet och Pandox arbetar med att hitta sin roll i detta nya snabbföränderliga landskap, främst genom att identifiera projekt som skapar störst nytta i en bransch med långa investeringscykler. En bransch som också ska navigera och rapportera i enlighet med EU:s nya Taxonomiförordning. För oss innebär det att majoriteten av våra intäkter samt kapital- och driftskostnader omfattas av de nya kraven. Vi har även påbörjat analysen av hur stor del av dessa som uppfyller Taxonomin – ett arbete som kan beskrivas som att lägga räls medan tåget kör, eftersom det löpande kommer nya uppdateringar och många krav lämnar utrymme för tolkningar.

Klimatarbetet kräver nya samarbetsformer
Pandox inrättade 2021 ett strategiskt råd med representanter från ledningsgruppen för att göra
viktiga strategiska prioriteringar i företagets fortsatta arbete inom hållbarhet. Det omfattar hur
vi kan begränsa vår påverkan på klimatet, men även hur vi kan anpassa verksamheten till nya
krav och förväntningar från våra intressenter.

Pandox arbetar fokuserat med att integrera hållbarhet på ett strategiskt och strukturerat sätt i hela fastighetsportföljen. Här skiljer sig förutsättningarna i Operatörsverksamhet, där vi själva kan styra vår hållbarhetsagenda, från de i Fastighetsförvaltning, där vi är beroende av hyresgästen för förändring, till exempel när det gäller fastighetens drift och användning av energi. För att nå vår
ambition om resurseffektiva fastigheter i hela portföljen behöver vi därför fortsätta utveckla våra arbetssätt och hitta former för samarbete med hyresgäster, hotellgäster och leverantörer. Det är ett
stort och viktigt arbete, vars komplexitet inte bör underskattas. Det är många dimensioner att ta hänsyn till, särskilt gällande avtalspraxis, ansvarsdragning och investeringsvilja. Pandemin har tyvärr flyttat fokus i hotellbranschen, från utveckling till överlevnad, ofta på bekostnad av långsiktiga, kapitalintensiva hållbarhetsinvesteringar. När pandemin upphör är jag överygad om att vi tillsammans med våra affärspartners kan hitta rätt former, mål och incitament för att skapa attraktiva och hållbara hotellprodukter. Till dess ska Pandox driva egna pilotprojekt för att skapa klimatsmarta fastigheter för att visa hur värde kan skapas för alla parter.

Analys av klimatresiliens och vetenskapliga mål

Ett annat viktigt område är att analysera hur motståndskraftiga Pandox fastigheter är mot effekter av klimatförändringarna, både fysiska och omställningsrelaterade. Behovet av detta blev mycket påtagligt i somras, då en av våra hotellfastigheter drabbades hårt av översvämningarna i Bad Neuenahr i Tyskland. Vi ska därför göra fördjupade klimatresiliensanalyser av våra fastigheter och
ta fram åtgärdsplaner vid behov, med start 2023.
Vi ska även analysera vad Scienced Based Targets (SBT) skulle innebära för Pandox, med ambitionen att skicka in ett så kallat ”commitment letter” under 2022.

Fortsatta certifieringar genom gröna investeringsprogram

Pandox har som ambition att på medellång sikt kunna klassificera samtliga tjugo fastigheter i egen drift som gröna. Det sker i form av gröna investeringsprogram, där BREEAM-certifiering på nivån Very Good är ett bevis på att vi lyckats med arbetet. Det första programmet, som omfattar 12 fastigheter och löper till 2023, fortskrider i stort enligt plan. Ett par av hotellen har redan överträffat sina hållbarhetsmål. År 2020 erhöll tre fastigheter ”BREEAM IN USE”-certifiering på nivån ”Very Good”. 2021 fick ytterligare två fastigheter samma betyg inom det gröna investeringsprogrammet samt ett hotell i Fastighetsförvaltning. Därutöver har ytterligare sju fastigheter skickats in för bedömning. Vår målsättning är att sjösätta ett nytt investeringsprogram för ytterligare sex hotell under 2022. Vi har därför inlett en dialog med Pandox långivare om grön finansiering. 

Ett inkluderande och jämlikt företag
Pandemin har medfört en ökad brist på arbetskraft i hotellbranschen. Många som sades upp eller permitterades under pandemin har skolat om sig och sökt sig till andra branscher. Det är en av våra viktigaste utmaningar att lösa inom Pandox Operatörsverksamhet. Därför är det extra viktigt att värna om de medarbetare vi har. Pandox har här en stark plattform att arbeta vidare från. Albrights jämlikhets- och inkluderingskartläggning 2021, visade på en stark Pandox-kultur, där medarbetare upplever sig inkluderade och respekterade. Enligt vår egen medarbetarnöjdhetsundersökning rekommenderar samtliga medarbetare på huvudkontoret och i Fastighetsförvaltning i hög grad Pandox som arbetsgivare. Detta är vi mycket stolta över!Stockholm i mars 2022
Caroline Tivéus