Pandox roll i en hållbar värld

Trots en global pandemi, där Pandox befunnit sig mitt i stormens öga, har vi under 2020 visat beslutsamhet i att nå vårt långsiktiga mål; att erbjuda hållbara hotellfastigheter till våra hyresgäster.

Se Caroline summera året i en film här.

I egenskap av en ledande hotellfastighetsägare har Pandox stora möjligheter att påverka hur våra fastigheter renoveras, utvecklas och till viss del driftas på ett klimatsmart och resurseffektivt sätt. På så sätt kan vi bidra till FN:s globala mål. Detta är särskilt viktigt för oss, och andra företag i fastighetsbranschen, eftersom sektorn står för 36 procent av energianvändningen och växthusgas-utsläppen i Europa. Energibehovet förväntas eskalera om inte omställningen mot ökad resurs-effektivitet går fortare.

Organiserade för att accelerera
För att kunna skapa meningsfulla resultat behövs mer än förståelse för frågorna inom
organisationen. Det krävs dessutom ett genuint engagemang och fokus från både styrelse och ledningsgrupp, liksom en snabbrörlig organisation som kan hantera och driva frågorna med rätt kompetens, system och processer. Pandox har sedan 2018 arbetat på ett mer strukturerat sätt med hållbarhet, vilket innebär att vi nu har både rätt förutsättningar och fokus för att ta oss an frågorna i en accelererande takt. Vi kan med tillförlitliga data, rätt prioriteringar, uppföljning och kommunikation hantera klimatutmaningarna på ett helt annat sätt än tidigare.

Hållbarhet påverkar alla
Hållbarhetsfrågorna omfattar direkt och indirekt alla Pandox medarbetare. Exempel på detta är affärsetik, mångfald och inkludering på arbetsplatsen, mänskliga rättigheter, genomlysning av leverantörskedjan vid kontraktsskrivning, regelefterlevnad samt medvetenhet kring resurs-effektivitet och produktivitet vad gäller energi- och vattenrelaterade åtgärder. Det är inte en checkbox i en lista utan ett förhållningssätt som börjar och slutar hos varje individ.

Taxonomin
Hållbarhetsfrågorna drivs allt starkare från politiskt håll, vilket kommande Taxonomilagstiftning
är ett bra exempel på. Pandox kommer att omfattas av Taxonomin, varför vi under 2020 bjöd in våra största aktieägare till dialog och påbörjade vårt arbete för att kunna redovisa relevant information till nästa hållbarhetsrapport 2021.

Gröna investeringar
Under pandemin blev det även påtagligt hur viktigt det är att ha kontroll och driva fastigheter
på ett resurseffektivt sätt, när beläggningen på Pandox 156 hotell minskade drastiskt. Därför står vi fast vid vårt gröna investeringsprogram, även om vissa mer kapitalintensiva investeringar fått skjutas fram ett till två kvartal. I de fastigheter vi har påbörjat utrullningen av vårt gröna investeringsprogram, kunde vi genom klimatsmarta lösningar i realtid anpassa energi-förbrukningen efter faktiskt behov, ett arbete som vi kommer att fortsätta med kommande år.

Gröna avtal i fokus
Framöver kommer ett av våra största fokus vara att teckna gröna avtal med våra hyresgäster i Fastighetsförvaltning – ett arbete som pausats under pandemin när andra frågor stått i fokus. Vi behöver tillsammans hitta nya sätt att arbeta proaktivt för att säkerställa hållbara fastigheter och drift som står väl rustade i klimatomställningen, ökar vår konkurrenskraft och bidrar till kassa-flödesdrivande investeringar med god avkastning.

Stockholm i mars 2021
Caroline Tivéus