Bitarna faller på plats

Om 2021 var året då Pandox försökte hitta sin roll i den snabbrörliga omställningen så var 2022 året då bitarna började falla på plats. Våra egna ambitioner, internationella överenskommelser samt lagar och regler har varit de viktigaste drivkrafterna.

Som exempel skickade vi in våra klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi), erhöll vårt första hållbarhetslänkade banklån, certifierade ytterligare sex fastigheter i enlighet med BREEAM In Use på nivån Very Good, rapporterade i enlighet med EUs Gröna Taxonomi och påbörjade ett strategiskt arbete inom mångfald och inkludering.

Lagarbete och Science Based Targets

2022 kännetecknades av att hållbarhet blev ett lagarbete där kopplingarna mellan avdelningarna stärktes och där våra SBTi-mål blev den vägledande stjärnan. Målen kommer förhoppningsvis godkännas i juni 2023 då SBTi kommer att granska ansökan och vår ambitionsnivå. För Pandox del kommer arbetet till stor del att handla om strategiska energieffektiviseringsåtgärder i hela portföljen, samt om att minska naturgasberoendet i egen hotelldrift. Studier pågår redan på fyra hotell i egen drift för att utreda möjligheterna att ersätta naturgas med värmepumpar för produktion av både värme och kyla. Dessutom kommer arbetet handla om att minska och använda mer hållbara material vid renoveringar. Det innebär att ett stort fokus kommer ligga på att bygga mer kunskap kring fastigheterna, hur olika material och installationer påverkar klimatutsläpp samt vilken påverkan klimatförändringar har. Dessa insikter kommer att bli centrala för våra strategiska beslut och i förlängningen också vårt värdeskapande.

Ny kompetens stärker organisationen

En energispecialist har stärkt upp hållbarhetsteamet för att kunna genomföra energikartläggningar och ge rekommendationer. Ambitionen är att komma vidare i våra dialoger med hyresgästerna om gröna tilläggsavtal till de befintliga avtalen. Båda parter behöver se på fastigheterna utifrån den verklighet vi befinner oss i med nya förväntningar och krav.

Taxonomin och Pandox roll

Taxonomin visar en tydlig ambition från EU. Även om vi anser att regelverket fokuserar för mycket på nyproduktion så driver den på investerare att beakta hållbarhet i större omfattning än tidigare. Pandox strategi är att äga fastigheter och förädla dessa. Enligt EU skulle renovering av befintliga byggnader kunna minska EU:s totala energiförbrukning med fem till sex procent och minska koldioxidutsläppen med lika mycket. Ändå renoveras i genomsnitt mindre än en procent av det nationella byggnadsbeståndet varje år. Pandox har här en viktig roll att spela i omställningen genom att förbättra prestandan på befintliga fastigheter. Våra gröna investeringsprogram gör nytta genom att driva på utvecklingen mot energieffektiva fastigheter. Dessutom kommer de vetenskapliga målen innebära att ytterligare betydelsefulla kliv tas. Däremot är Taxonomins krav på att varje fastighet ska inneha en energideklaration på nivå A eller B i de flesta fall inte affärsmässigt försvarbart för en befintlig fastighet byggd på exempelvis 70-talet. Då byggdes fastigheterna med sämre isolering och mindre kunskap kring energieffektivitet.

Gröna incitament

Under 2022 beslutade vi att införa ett hållbarhetsindex i hotelldirektörernas produktivitetssystem i egen drift. Syftet är att visualisera och skapa dagligt fokus på hållbarhetsfrågor och mål. Indexet baseras på sex kategorier; energi, vatten, matavfall, avfall, handdukar och sängkläder samt kemikalier som viktas samman efter påverkan. Hotelldirektörernas rörliga ersättning kopplas direkt till indexet från och med 2023.

Klimatriskanalys för att framtidssäkra fastigheterna
I det långsiktiga hållbarhetsarbetet ingår att analysera och klimatanpassa Pandox fastigheter där risken är hög för en negativ påverkan från ett förändrat klimat. Under året genomfördes en desktopanalys av dessa risker med hjälp av ett nytt klimatverktyg för samtliga fastigheter. Därefter utfördes två besiktningar på plats samt en fördjupad analys för ytterligare en fastighet. Analyserna och åtgärdsförslag kommer hädanefter att vara en naturlig del i den årliga investeringsprocessen.

Mångfald och inkludering i fokus

För Pandox är medarbetarnas engagemang en nyckel till framgång. I kölvattnet av pandemin och dess följdeffekter – svårigheter att hitta personal och nya förväntningar från yngre generationer på arbetsgivaren – är det viktigare än någonsin att både kunna attrahera nya medarbetare och uppmuntra befintlig medarbetare att stanna. Därför genomförde representanter i ledningsgruppen med VD i spetsen och nyckelspelare i organisationen en workshop inom mångfald och inkludering. Det var ett första steg på vägen mot att samlas kring en gemensam ambition och vision. Arbetet löper kontinuerligt och ska under nästa år konkretiseras i mål.

Under 2023 sjösätts planen

Tjuvkikar vi på 2023 så handlar året om att genomföra arbetet som påbörjats under 2022. Det kommer innebära att organisationen behöver vara förändringsbenägen. Samtidigt innebär det ett spännande år med många nya möjligheter och ny kunskap för att kunna erbjuda resurseffektiva fastigheter.

Stockholm, mars 2023
Caroline Tivéus
 SVP, Director of Sustainable Business