Pandox som investering

Hotellfastigheter är ett tillgångsslag som kräver specialisering, aktivt ägande och ett industriellt perspektiv för framgångsrikt värdeskapande. Sedan grundandet 1995 har Pandox målmedvetet byggt en paneuropeisk affärsplattform och en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 70 miljarder kronor, vilket är mer än hundra gånger större än vid starten. 

Liia Nõu, vd för Pandox.

"Pandox har en tydlig strategi i att långsiktigt äga och hyra ut stora hotellfastigheter i bra lägen. Vi samarbetar med starka operatörer med välkända varumärken under omsättningsbaserade hyresavtal, oftast med minimihyra, där vi tillsammans delar uppsida och nedsida och har gemensamma incitament att utveckla varje individuell hotellprodukt."

Liia Nõu, CEO Pandox

Pandox som investering

En global och växande marknad

Vi är verksamma inom resor och turism – en global och dynamisk bransch med starka strukturella tillväxtfaktorer.

Enbart hotellfastigheter

Vi investerar enbart i hotellfastigheter och skapar värde genom ett aktivt och engagerat ägande. Vi har djup hotellkunskap och lång erfarenhet av alla driftsmodeller på hotellmarknaden, vilket ger oss både flexibilitet och handlingsutrymme.

Omsättningsbaserade hyresavtal

Vi har långa omsättningsbaserade hyresavtal med god garanterad miniminivå med skickliga hotelloperatörer. Vi delar både ”uppsidan” i en växande hotellmarknad och ”skydd på nedsidan” i en sämre hotellmarknad med våra hyresgäster.

Investeringar för tillväxt & ambitiösa hållbarhetsmål

Vi har en lönsam projektportfölj som ökar vår organiska vinst- och värdepotential de närmaste åren. Vi investerar i klimatomställningsprojekt med god avkastning i hotellfastigheterna.

Högre direktavkastning & längre hyresavtal

Vår portfölj har per 31 december 2023 ett genomsnittligt direktavkastningskrav på 6,24 procent, vilket är betydligt högre än vår genomsnittliga räntekostnad, och våra hyresavtal har en WAULT på 15 år.

Låg refinansieringsrisk

Vi har enbart bankfinansiering. Vi har starka och långa relationer med våra långivare och refinanseringsrisken är låg. En hög andel räntesäkringar skapar också förutsägbarhet i räntekostnadernas utveckling.