Hållbarhetsmål

Pandox vetenskapsbaserade klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi). De innebär att Pandox till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Egen drift (Scope 1 och 2) med 42 procent samtidigt som utsläppen i Hyresavtal (Scope 3) ska minska med 25 procent.

Godkända vetenskapliga klimatmål
Pandox fick under 2023 sina vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har bedömt Pandox målambition för scope 1 och 2 att vara i linje med en 1,5-gradersbana och Parisavtalet.

Målen innebär att bolaget till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Egen drift (Scope 1 och 2) med 42 procent. De största utsläppen omfattar använt bränsle (Scope 1) och inköpt energi (Scope 2). I Hyresavtal (Scope 3) ska det ske en utsläppsminskning med 25 procent. De största utsläppen kommer från hyresgästernas totala energianvänding och byggmaterial vid renoveringar. Basåret är 2022.

Processen har skett i samarbete med IVL, Svenska Miljö­institutet, vilket har inneburit datavalidering, kontinuerligt arbete med att förbättra dataunderlag, utbildning och stöd
under processen. Målen är strategiskt viktiga, ambitiösa och relevanta och säkerställer att Pandox fokuserar på, och prioriterar, de områden där bolaget har störst klimatpåverkan.

Scope 1- och 2-utsläpp
För affärssegmentet Egen drift (Scope 1 och 2) har styrelsen under året godkänt ett klimatomställningsprogram om cirka 29 MEUR för åtta fastigheter. Programmet omfattar utfasning av gas och olja, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. Även beteendeförändringar är viktiga för att nå målen. När projektet är slutfört år 2027 förväntas Pandox ha goda förutsättningar att nå de vetenskapsbaserade utsläppsmålen för Scope 1 och 2 och generera en årlig besparing om cirka 3 MEUR.

Scope 3-utsläpp
Åtgärderna för affärssegmentet Hyresavtal (Scope 3) omfattar också utfasning av olja och gas, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. Här ingår även minskade CO2-utsläpp vid renovering och ombyggnad genom exempelvis hållbara materialval samt minskat spill. Målet är inte satt per kategori utan totalt för att tillåta flexibilitet avseende identifierade möjligheter. 

Varför är detta viktigt?
De godkända målen är satta i enlighet med den
senaste klimatvetenskapen och 1,5-gradersbanan
och fokuserar på de områden där Pandox har
störst klimatpåverkan. Detta ger Pandox en tydlig
riktning för sitt fortsatta hållbarhetsarbete och
säkerställer att Pandox även kommer kunna möta
kommande regelkrav som utformas i linje med
Parisavtalet.

Hur ska målen nås?
• Fasa ut olja och gas i utvalda fastigheter
• Implementera energieffektiviseringsåtgärder
• Öka andelen förnyelsebar energi
• Medvetna materialval i renovering för lägre

Tidigare hållbarhetsmål
Ett tidigare investeringsprogram i Egen drift har slutförts enligt plan. Totalt har cirka 7 MEUR investerats för att reducera klimatpåverkan genom energi- och vattenreducerande projekt samt teknikinstallationer. Målet var att minska energi-, gas -och vattenanvändningen med 35 procent, 25 procent respektive 20 procent, samt att minska CO2-utsläppen med 20 procent. Investeringsprogrammets förväntade finansiella avkastning om 20 procent har så här långt infriats.