Grönt investeringsprogram i gen drift

Pandox har mellan 2019 till 2023 genomfört två gröna investeringsprogram med fokus på energieffektivisering i egen hotelldrift. Under 2023 fattade Pandox styrelse beslut om ett investeringsprogram för klimatomställning om cirka 29 MEUR med syfte att nå utsläppsmålen för
Scope 1–2

De första gröna investeringsprogrammet fokuserade på energi-och vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, som exempelvis fastighetsövervakningssystem med integrerade undermätare. Samtliga hotell i programmet har dessa fastighetsövervakningssystem för att kunna hantera fastigheten mer klimatsmart.

Dessa program slutfördes under 2023. Målsättningen var att minska gasanvändning med 21 procent, elektricitet med 25 procent, vatten med 23 procent och CO2 med 18 procent. Utfallet blev en minskning av gas med 18 procent, elektricitet med 19 procent, vatten med 24 procent och CO2 med 20 procent. Anledningen att målen inte uppnåddes för gas och elektricitet beror på förseningar att installera två fastighetsstyrsystem, och renovering av ett pannrum. Detta kommer slutföras under 2024.

Utökade investeringsprogram

För affärssegmentet Egen drift (Scope 1 och 2) har styrelsen under året godkänt ett klimatomställningsprogram om cirka 29 MEUR för åtta fastigheter. Programmet
omfattar utfasning av gas och olja, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. När projektet är slutfört år 2027 förväntas Pandox ha goda förutsättningar att nå de vetenskapsbaserade utsläppsmålen för Scope 1 och 2 och generera en årlig besparing om cirka 3 MEUR.