Grönt investeringsprogram i egen drift

Pandox driver ett grönt investeringsprogram som löper mellan åren 2020 till 2023. Målet är att minska naturgasanvändningen med 25 procent, elanvändningen med 35 procent och vattenanvändningen med 20 procent. Detta minskar växthusgasutsläppen med 20 procent. Programmet inkluderar tolv av Pandox 20 fastigheter i Operatörsverksamhet. Hotellen ligger i Tyskland, Belgien, England och Finland. Investeringen uppgick till 80 MSEK med en genomsnittlig förväntad avkastning om cirka 20 procent.

Det gröna investeringsprogrammet fokuserar på energioch vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, som exempelvis fastighetsövervakningssystem med integrerade undermätare. Samtliga hotell i programmet har dessa fastighetsövervakningssystem för att kunna hantera fastigheten mer klimatsmart. Under 2022 har fokus varit att trimma in och styra de system som installerades under 2021. I detta ingår även utbildning för de personer som ska hantera de nya systemen, så att de dagligen ska kunna övervaka förbrukningen samt anpassa systemet efter verkligt behov. Full utväxling och måluppfyllnad förväntas under 2023. Åtgärderna bidrar även till ökad gästkomfort genom bättre styrning av värme, ventilation och kyla. Under 2021 utvecklades även mål för avfall som började gälla 2022.

Utökade investeringsprogram

Ett uppföljande grönt investeringsprogram 2.0 rullades ut under 2022 för ytterligare fyra hotell i egen drift. Likt det första programmet ligger fokus på installationer såsom isolering av rör och tak, styrsystem och vattenläckagesystem. Ambitionen är att kunna se effekt från och med 2023. De båda programmen kommer från och med 2023 slås ihop och justeras mot de vetenskapliga målen samt inkludera samtliga de 20 hotellen i egen drift. Nytt basår blir 2021 och löptid till och med 2030.

1) Beräknat utifrån en beläggning ett normalår (2018). Utfall justerat för covid-19-effekter.