Uppförandekoder

Pandox vision är att vara ett världsledande hotellfastighetsbolag när det gäller specialistkompetens för aktivt ägande, förvaltning och utveckling av hotellfastigheter samt drift av hotell.

Att vara ledande innebär att ständigt skapa hållbart värde för många intressenter och att förtjäna deras respekt och förtroende. Hållbarhetsfrågorna är en naturlig del av Pandox verksamhet och bygger på Pandox Fair Play. Tillsammans med medarbetare, hotellgäster, hyresgäster och övriga affärspartners verkar Pandox för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet är framåtriktat och bygger på engagemang hos både interna och externa intressenter.

Pandox har två uppförandekoder. Pandox Fair Play för medarbetare respektive affärspartners. Koderna beskriver de vägledande principer och förväntningar som vi har på varandra och sammanfattar vårt förhållningssätt som medarbetare, arbetsgivare, affärspartners och samhällsaktör. Uppförandekoderna speglar Pandox tre fokusområden och väsentliga hållbarhetsaspekter samt bygger på våra grundläggande värderingar om Fair Play. Koderna bygger också på de tio principerna i FN:s Global Compact.

Genom uppförandekoderna och miljö­policyn, och med respekt för god affärsetik och sunda affärsmetoder, vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Vi uppmuntrar samtliga våra medarbetare och affärspartners att ta del av och lära sig mer om våra uppförandekoder. Vi uppmuntrar också våra medarbetare och partners att rapportera incidenter eller avvikelser från Pandox etiska riktlinjer beskrivna i koderna till sin chef eller till en extern visselblåsarfunktion. Läs mer om visselblåsarsystemet här.

Hitta också Pandox interna styrdokument här.