Utskott

Pandox styrelse har till stöd för sitt arbete ett revisionsutskott, ett finansutskott och ett ersättningsutskott.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bland annat övervaka Pandox finansiella rapportering, övervaka
effektiviteten i Pandox interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller.

Finansutskott

Utskottet ska behandlat frågor av särskild betydelse för Pandox finansiella ställning, som till exempel refinansiering av banklån, räntesäkring och uppfyllande av villkor i kreditavtal.

Medlemmar i utskotten

 Revisionsutskott Finansutskott Ersättningsutskott 
 Christian Ringnes, ordförande 
 Jakob Iqbal  
 Jon Rasmus Aurdal 
 Ann-Sofi Danielsson  
 Bengt Kjell, vice ordförande  
 Jeanette Dyhre Kvisvik   
 Ulrika Danielsson