En integrerad och hållbar affärsmodell

Pandox är ett hotellfastighetsbolag som äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter till skickliga hotelloperatörer. Vi är en aktiv och engagerad ägare som sedan grundandet 1995 skapat en av de största hotellfastighetsportföljerna i Europa.

Fastighetsförvaltning är kärnan i verksamheten. Vår affärsmodell bygger på omsättningsbaserade hyresavtal med lång löptid, god garanterad minimihyresnivå och gemensamma incitament. Hyresgästerna är skickliga hotelloperatörer som driver hotellverksamhet under olika varumärken.

Vi har individuella affärsplaner för varje hotellfastighet och vi utvärderar löpande hotellets potential samt dess kommersiella och tekniska status.

Egen drift av hotell är ett viktigt verktyg vid förvärv och ompositionering av hotellfastigheter på väg mot nya hyresavtal.

Nyckelfrågor
 • Hur ska hotellet drivas?
 • Vilken affärspartner är bäst?
 • Hur ska hyresavtalet se ut?
 • Hur kan vi lyfta hotellprodukten?
 • Varumärke och distribution?

Vår portfölj erbjuder goda möjligheter till värdeskapande investeringar tillsammans med våra hyresgäster. Vi gör också transformativa investeringar i Egen drift med målet att teckna nya hyresavtal.

Vi har en nära dialog med varje hyresgäst om gemensamma investeringsprojekt för att ytterligare öka hotellets intäkter och lönsamhet. Till exempel nya bäddar i existerande rum, nya rum i befintliga hotellfastigheter eller nya rum genom tillbyggnad av befintliga hotellfastigheter.

Genom en kombination av kunskap, erfarenhet och nyfikenhet utmanar och inspirerar Pandox sina hyresgäster till att se nya affärs- och investeringsmöjligheter.

Nyckelfrågor
 • Har hotellet rätt position?
 • Vilka investeringar behöver göras?
 • Vad är avkastningen på investeringen?
 • Hur ska risk och avkastning delas?

Vi utvärderar fastighetsportföljen löpande för att säkerställa att varje hotellfastighets avkastningspotential är attraktiv.

Pandox har en aktiv förvärvsstrategi som bygger på industriellt kunnande, långsiktighet och förmåga att fritt agera över hela hotellvärdekedjan.

Möjligheterna för Pandox att skapa värde genom förvärv ökar när förvärvsobjektet är underpresterande eller när transaktionens komplexitet är hög.

Avyttringar är viktiga för att frigöra kapital till investeringar med en högre avkastningspotential.

Nyckelfrågor
 • Varför gör vi förvärvet?
 • Hur kan vi skapa värde?
 • Har hotellet nått sin fulla potential?
 • Finns det andra investeringsalternativ?

Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att skapa resurseffektiva fastigheter och hållbar drift, samt trygga och säkra miljöer för anställda och gäster.

Hållbarhet är en del av vår affärsmodell och vårt dagliga arbete. Vi har delat in de mest väsentliga hållbarhetsområdena i fem fokusområden:

 1. Miljö och klimat
 2. Ansvarsfulla och rättvisa affärer
 3. Nöjda och trygga gäster
 4. Attraktiv och jämställd arbetsplats
 5. Inkluderande lokalsamhällen
Nyckelfrågor
 • Minskat klimatavtryck
 • God affärsetik
 • Positiva gästupplevelser
 • Trygg och utvecklande arbetsmiljö
 • Utveckling av lokalsamhället

Investeringsprogram
Pandox har mellan 2019 till 2023 genomfört två gröna investeringsprogram med fokus på energieffektivisering i egen hotelldrift. Under 2023 fattade Pandox styrelse beslut om ett investeringsprogram för klimatomställning om cirka 29 MEUR med syfte att nå utsläppsmålen för
Scope 1–2. Programmet löper över tre år med en förväntad avkastning överstigande 10 procent.

Värdeskapande för samhälle & anställda


• Direkta och indirekta arbetstillfällen.
• Miljöer för möten och rekreation.
• Levande lokalsamhällen.
• Strävar efter lägre energiförbrukning och växthusgasutsläpp.
• Skatter och avgifter.

Inkluderande lokalsamhällen
Pandox engagerar sig i och bidrar till lokalsamhället inom områden där våra medarbetare
har särskild kunskap, kompetens eller intresse. Vi har som mål att alla hotell i Egen drift samt huvudkontoret ska stödja minst ett lokalt projekt var. Projekten kan exempelvis innebära att erbjuda praktikplatser till ungdomar med funktionsvariation, eller att sponsra aktiviteter för cancersjuka barn. Vi är stolta över de många initiativ som hotell och team är involverade i.

Pandox genomförde under våren 2023 en medarbetarundersökning med fokus på mångfald och inkludering. Resultaten visade att 87 procent upplever att de känner sig inkluderade på arbetsplatsen.

Värde skapat:
• Löner och ersättningar 1 205 MSEK.
• Attraktiv och jämställd arbetsplats.
• Socialt sammanhang och personlig utveckling.