Finansiella mål

Pandox styrelse har antagit följande finansiella- och utdelningspolicy.

Belåningsgrad
Pandox målsättning är en belåningsgrad om 45–60 procent, beroende på marknadsförutsättningar och rådande möjligheter. Bolaget definierar belåningsgrad som räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång.

Hur ska den infrias?
• Lönsam och hållbar verksamhet
• Portfölj med god avkastningspotential
• Uthålligt värdeskapande

Uppfyllelse 2023
Per 31 december 2023 hade Pandox en belåningsgrad netto om 46,6 procent.

Utdelningspolicy
Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

Hur ska policyn infrias?
• Väldiversifierad portfölj
• Effektiv kapitalallokering
• Balanserad förvärvsstrategi

Uppfyllelse 2023
För helåret 2023 är styrelsens förslag till årsstämman en utdelning om 4,00 kr per aktie, motsvarande cirka 42 procent av cash earnings per aktie.