Känslighetsanalys

Pandox är utsatt för ett antal risker och företagets värdering är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Pandox.

Känsligheten för förändringar i vissa nyckelparametrar
(per den 31 december, 2023)

Förvaltningsfastigheter, känslighetsanalys verkligt värdeFörändr %Värdeeffekt 2023, MSEKVärdeeffekt 2022, MSEK
Direktavkastningskrav+/-0,5pp-4 345/+5 123-4 731/+5 662
Valutakursförändring+/- 1%+/- 418+/- 421
Driftnetto +/- 1%+/- 547+/- 532
   
   
Finansiell känslighetsanalys resultateffektFörändr %Förändring i resultat före värdeförändringar 2023, MSEKFörändring i resultat före värdeförändringar 2022, MSEK
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, med derivat+/- 1% +/- 75+120/-120
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, utan derivat+/- 1% +/- 320-330/+330
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor+/- 1% -/+ 1 067+/- 698