Känslighetsanalys

Pandox är utsatt för ett antal risker och företagets värdering är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Pandox.

Känsligheten för förändringar i vissa nyckelparametrar
(per den 31 december, 2021)

Förvaltningsfastigheter, känslighetsanalys verkligt värdeFörändr %Värdeeffekt MSEK
Direktavkastningskrav+/-0,5pp-4 395/+5 284
Valutakursförändring+/- 1%+/- 374
Driftnetto 1)+/- 1%+/- 395 (535)
  
Förvaltningsfastigheter intäktseffektFörändr %Intäktseffekt, MSEK
RevPAR (antag 50/50 split mellan beläggning och pris) 1)+/- 1%+/- 5 (26)
  
Rörelsefastigheter intäktseffektFörändr %Intäktseffekt, MSEK
RevPAR (antag 50/50 split mellan beläggning och pris) 1)+/- 1%+/- 7 (22)
  
Finansiell känslighetsanalys resultateffektFörändr %Förändring i resultat före värdeförändringar, MSEK
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, med derivat 2)+/- 1% +6/-171
Nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge, utan derivat 2)+/- 1% -215/+31
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor+/- 1% +/- 988

1) Värdet avser nivå utgång 2021 baserat på 32 fullt rörliga avtal och 16 avtal (av totalt 96) med rörlig hyra utöver miniminivå. I hyresavtal med miniminivå genereras rörlig hyra endast när ackumulerad hyra överstiger miniminivån. Värdet inom parentes avser 2019, som var opåverkat av covid-19-pandemin och är en approximation för ett normalt verksamhetsår.

2) Resultateffekten blir assymetrisk på grund av begränsade möjligheter för Pandox att fullt ut tillgodoräkna sig negativa marknadsräntor.