2019

2018

2017

2016

2015

Stängningskurs B-aktien, SEK 212,00 146,60 158,50 141,40 155,90
Högsta kurs under året, SEK 219,50 170,00 161,70 158,30 158,70
Lägsta kurs under året, SEK 143,00 135,00 134,30 121,50 106,20
Genomsnittskurs under året, SEK 182,55 151,73 147,87 139,02 121,06
Börsvärde, MSEK 38 976 24 555 26 549 22 240 23 385
Avkastning, Pandoxaktien, % 1) 45,2 -7,5 12,1 -9,3 47,1
Substansvärde (EPRA NAV), SEK 186,40 164,04 144,54 126,24 107,71
           
Utdelning, SEK 2) 3,60 4,70 4,40 4,10 3,80
Utdelningsandel av cash earnings, % 30,6 41,6 44,4 50,1 50,5
Utdelningsandel av EPRA NAV, % 1,9 2,9 3,0 3,2 3,5
Direktavkastning, % 1,7 3,2 2,8 2,9 2,4
           
Antal A-aktier vid periondes slut, tusental 3) 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Antal B-aktier vid periodens slut, tusental 3) 108 850  92 499 94 499 82 499 75 000
Viktat genomsnittligt antal B-aktier efter utspädning, tusental 3) 95 053 92 499 82 856 75 266 75 000
Totalt antal aktier vid periodens slut, tusental 3) 183 850  167 499 167 499 157 499 150 000

 

1) För 2015 mätt från första noteringsdagen den 18 juni 2015.
2) För 2019 anges styrelsens förslag till utdelning.
3) För perioden 2014-2015 retroaktivt justerat för aktiesplit i maj 2015 för jämförbarhet vid beräkning av nyckeltal.