Pandox visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt

Pandox strävar efter ett hållbart värdeskapande. Genom hög kompetens, god affärsetik, ett öppet företagsklimat och en konstruktiv dialog med företagets intressenter säkerställer Pandox ett högt omvärldsförtroende. Pandox har en stark värdegrund som vilar på fair play. Pandox har nolltolerans mot handlingar som diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljö­brott. Likabehandling av alla våra medarbetare, kunder och leverantörer samt god affärsetik är centrala delar. Värdegrunden har dokumenterats i uppförandekoder för medarbetare och affärspartners. Koderna beskriver Pandox principer och förhållningssätt för medarbetare, affärspartners samt för företaget som arbetsgivare och samhällsaktör.

Ett led i detta är att verka för möjligheten för anställda och övriga intressenter att rapportera alla typer av oegentligheter och missförhållanden inom Pandox, oavsett om dessa utgör lagöverträdelser, brott mot riktlinjer, oetiskt uppträdande eller andra former av ageranden som den anställde eller medarbetaren upplever är felaktiga. Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker som verksamheten utsättas för. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänsten

Du har en viktig roll för att vi ska lyckas och om du som är medarbetare, kund eller samarbetspartner vill uppmärksamma missförhållande inom Pandox eller Pandox dotterbolag kan du använda vårt visselblåsarsystem:

Scanna QR-koden nedan eller gå direkt till https://report.whistleb.com/sv/Pandox

Vad kan rapporteras?

Alla typer av oegentligheter kan rapporteras via Pandox visselblåsarrutin. Nedan följer exempel på ärenden som kan rapporteras, men listan är inte uttömmande:

  • Brott mot Pandox uppförandekoder;
  • Ekonomisk brottslighet som mutor (tagande och givande), bedrägeri och förfalskning
  • Fara för människors liv och hälsa samt säkerhetsbrister på arbetsplatsen
  • Manipulation av redovisning eller finansiella data;
  • Diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen, som diskriminering på grund av ålder, ras, kön, religion, sexuell läggning, civilstånd, föräldraskapsstatus, politiska åsikter eller etnisk bakgrund för anställning eller nyttjande av tjänster;
  • Andra brott mot tillämpliga lagar;

Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Rapporteringskanalen är vidare krypterad och lösenordskyddad. Visselblåsarrapporterna tas emot av två särskilt utsedda jurister på en svensk advokatbyrå.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Tänk på detta:

  • Lämna ingen information som oavsiktligt kan röja identiteten hos individer som vill vara anonyma.
  • Personer som pekas ut informeras om att det pågår en utredning så snart det är möjligt.
  • Vem som står bakom en anmälan förmedlas inte, även om identiteten skulle vara känd för utredarna. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då man som uppgiftslämnare kan kallas som vittne.

Vårt visselblåsarsystem är avsett för allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Pandox. Det är sådana ärenden som kommer att utredas inom ramen för systemet. Andra ärenden kommer att överlämnas till annan lämplig part, se vidare information i Pandox Riktlinjer för visselblåsartjänsten.

Vi uppmanar dig att läsa igenom Pandox Riktlinjer för visselblåsartjänsten innan en rapportering sker för att du som rapporterar ska känna till hur tjänsten bör användas, hur processen går till samt det skydd du erhåller som visselblåsare.

Dataskydd, integritet och nolltolerans mot repressalier

All behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslag­stiftning. Den rapporterade personens integritet kommer att skyddas och identiteten hos avsändaren av rapporten kommer inte att avslöjas för utomstående. Nolltolerans mot repressalier gäller för alla som i god tro rapporterar oegentligheter i enlighet med Pandox Riktlinjer för visselblåsartjänsten.

Ansvarig för funktionen

Om du har frågor om visselblåsarsystemet kan du vända dig till Anneli Lindblom, CFO Pandox AB, anneli.lindblom@pandox.se