Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med den auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt som huvudansvarig revisor. 

Sofia Götmar-Blomstedts övriga uppdrag: Scandic Hotels, Coop/KF, Cloetta, Beijer Electronics,
Pågengruppen and Ecolean.

Ersättning till revisorer 

MSEK 202320222021 
Revisionsuppdrag-12,3-10,9-11,0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-0,3-0,9-1,1 
Skatterådgivning-0,3-0,2-0,2 
Övriga tjänster-0,8-0,2-0,6