Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget PwC till revisor med den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.