Hållbarhetslänkade lån

Per den 31 december 2024 uppgår den totala volymen hållbarhetslänkade lån till 2 200 MSEK.

Banklånens kreditmarginal kopplas till det årliga utfallet av tre väldefinierade hållbarhetsmål inom miljö­, socialt och styrning (ESG), vilka kommer att redovisas i den årliga hållbarhetsredovisningen. 

  • Det första målet omfattar miljö­ genom direkta energieffektiviseringsmål i enlighet med Pandox vetenskapliga klimatmål.
  • Det andra målet täcker det sociala perspektivet och fokuserar på kontroller i leverantörsleden för renovering och ombyggnation.
  • Det tredje målet handlar om styrning och incitament för att uppnå Pandox vetenskapliga klimatmål.

Både koncernledningens incitamentsprogram och hotelldirektörernas incitamentsprogram i affärssegmentet Egen drift är kopplade till de vetenskapliga målen.

Till skillnad från ”gröna lån” där medlen är öronmärkta till specifika projekt och fastigheter är denna typ av hållbarhetslänkning kopplad till hela Pandox hållbarhetsarbete. Målstyrningen skapar även tydliga ekonomiska incitament för företagets hållbarhetsarbete eftersom den befintliga kreditmarginalen blir lägre när Pandox når målen.