Förnybar energi

Pandox arbetar mot ett långsiktigt mål att öka användningen av förnybara energikällor, vilket är en del i företagets ambition att erbjuda gröna fastigheter. I det kan ingå att hotellet producerar egen energi genom solpaneler.

Pandox arbetar mot ett långsiktigt mål att öka användningen av förnybara energikällor, vilket är en del i företagets ambition att erbjuda gröna fastigheter. Under 2021 var den totala andelen förnybar energi 41 (38) procent av den totala energianvändningen, till exempel el från vind -och vattenkraft. För hotellen inom Fastighetsförvaltning var andelen förnybar energi 39 (38) procent och i Operatörsverksamhet var andelen 48 (38) procent.

I vissa hotell kan Pandox inte påverka valet av energi på grund ut av avtalets utformning.


SOLCELLER


Pandox siktar på att installera solceller på hotellens tak inom Operatörsverksamhet, om förutsättningarna är goda. Målsättningen är att 30 procent av hotellen i Pandox Operatörsverksamhet ska ha installerat solceller senast år 2023.

Under 2021 installerades solceller på Hilton Brussels Grand Place och Hilton Garden Inn London Heathrow. Detta innebär att 25 (15) procent av de 20 hotellen nu har solceller på plats. Under 2022 är solceller planerade att installeras även på Holiday Inn Lübeck samt Mayfair i Köpenhamn. Ytterligare objekt utvärderas.

Totalt producerade Pandox egen drift cirka 1 000 (310) MWh egen solenergi under 2021.


MINSKADE VÄXTHUSGASUTSLÄPP


Pandox största källor till direkta utsläpp av växthusgaser är förbränning av bränslen i den
egna verksamheten och eventuellt läckage av köldmedium, som ger upphov till Scope 1-utsläpp. Pandox köper också in el, fjärrvärme och kyla som ger upphov till Scope 2-utsläpp.

Pandox har under 2021 arbetat med att förbättra kunskapen om växthusgasutsläpp som sker i värdekedjan och som företaget är indirekt ansvarigt för. Företagets största Scope 3-utsläpp uppströms i värdekedjan kommer från inköpta byggmaterial, produkter och tjänster, framförallt vid ny- och ombyggnation av fastigheterna och renovering av hotell.

Pandox genomförde för första gången livscykelanalyser av första delen av värdekedjan på ett nybyggnadsprojekt, ett ombyggnadsprojekt, samt två renoveringar av hotell. Dessutom genomfördes även i år en ”spendanalys” av leverantörsreskontra för inköpta varor och
tjänster. Syftet med analyserna var att förbättra kunskapen om växthusgasutsläpp uppströms i värdekedjan samt hitta sätt att arbeta för att minska utsläppen framöver. Livscykel-analyserna visade bland annat att stommen och bjälklag var de största utsläppsposterna vid nybyggnation samt möblerna vid renovering. För att minska utsläppen blir det viktigt att framöver välja rätt material, men också rätt leverantör och rätt produkt.

Nedströms i värdekedjan är det utsläpp från hyresgästernas drift av hotellen, främst från energianvändningen, som är den enskilt största utsläppskategorin. Pandox arbetar även med att minska utsläppen från avfall och affärsresor. Tjänsteresor är affärskritiska för att kunna utveckla
Pandox verksamhet. De bidrar dock inte till en väsentlig andel utsläpp. Huvudkontorets
reseinstruktion i personalhandboken uppmuntrar till att välja andra transportmedel än
flyg, när det är möjligt. Pandox har under året till stor del använt digitala mötestjänster istället för fysiska möten. Pandox klimatkompenserade, i ett solenergiprojekt i Indien, för sina Scope 1-utsläpp, vilka uppgick till 3 511 (4 276) ton CO2e. Projektet är certifierat enligt Gold Standard.