Energi

Pandox har som mål att öka användningen av förnybara energikällor, särskilt inom Egen drift där företaget har direkt möjlighet till påverkan. U

Miljö­ och klimat i Hyresavtal

I hyresavtal med externa hotelloperatörer står hyresgästen för tecknandet av elavtalen. Pandox kan i dialog med operatörerna ha visst inflytande som vid tecknande av gröna tilläggsavtal. Under 2023 var andelen förnyelsebar energi 40 (39) procent av total energianvänding inom Hyresavtal.

Pandox har fortsatt att hålla proaktiva dialoger med sina hyresgäster. Kommande lagkrav,
energikris och ny kunskap kring klimatfrågorna driver fram efterfrågan på nya lösningar
och har medfört att ämnet kommit högre upp på agendan. 

Under året genomfördes energiutredningar i fyra hotellfastigheter i England som uppvisat en jämförelsevis sämre energiklass. Detta resulterade i en handlingsplan om energiförflyttning vilket inkluderar uppgradering till LED-belysning, utfasning av gas och installering av värmepumpar och solceller. Detta kommer leda till bättre energieffektivitet som ger en högre energiklassificering och lägre driftskostnader. Energiutredningar pågår även i ytterligare tre hotellfastigheter i Tyskland

Miljö­ och klimat i Egen drift

Pandox har som mål att öka användningen av förnybara energikällor, särskilt inom Egen drift där företaget har direkt möjlighet till påverkan. Under 2023 var andelen förnybar energi 41 (50) procent av den totala energianvändingen i Egen drift. De förnybara energikällorna bestod av el från vind- och vattenkraft samt från egna solceller. Pandox ambition är att installera solceller på minst 50 procent av hotellen senast år 2025. Idag har fem av hotellen solceller och två har solpaneler för värmeproduktion. Totalt producerade Pandox cirka 1 912 (1 575) MWh egen el under 2023.

Solceller och egen elproduktion

För att kunna uppnå klimatmålen krävs beteendeförändring. Därför har Pandox implementerat en grön modul i det system där hotelldirektörerna dagligen följer intäkter och gästnätter. I
modulen är hållbarhetsmålen nedbrutna i sex kategorier som har störst påverkan i Egen drift; energi, vatten, avfall, matavfall, handdukar & linne samt kemikalier.

Aktiviteter som bedöms ha störst skillnad har kopplats till respektive kategori. Kategorierna viktas efter väsentlighet i ett aggregerat index mellan 1 till 10 där ambitionen är minst nivå 8 år 2024. Den sista december 2023 var genomsnittet 8,4.

Hotelldirektörerna kan på detta sätt tydligt följa upp sina mål och eventuella avvikelser vilket gör det enkelt att adressera vilka avdelningar och medarbetare som är ansvariga för olika aktiviteter. Till sin hjälp har hotelldirektörerna även Pandox hållbarhetschef i Egen drift samt en hållbarhetscoach per hotell för support. 25 procent av hotelldirektörernas bonusar är kopplade till indexet. Detta arbetssätt har redan visat att ett tydligt fokus och uppföljning medför omedelbara resultat.