Förnybar energi

Pandox arbetar mot ett långsiktigt mål att öka användningen av förnybara energikällor, vilket är en del i företagets ambition att erbjuda gröna fastigheter. I det kan ingå att hotellet producerar egen energi genom solpaneler.

Under 2020 använde 77 (87) procent av de totalt 114 (95) hotell som redovisade sin data till Pandox någon typ av förnyelsebar energi, som till exempel el från vind och vattenkraft. I Fastighetsförvaltning var motsvarande siffra 76 (89) procent. Datainsamlingen för 2020
omfattar fler hotell i fastighetsportföljen än förra året och många av de tillkomna har inte förnyelsebar energi.

I Operatörsverksamhet var andelen förnyelsebar energi 85 (80) procent. Holiday Inn Lübeck gick under året över till förnyelsebar el. Även Radisson Blu Glasgow tecknade ett grönt elavtal, som träder i kraft första kvartalet 2021. Pandox förvärvade dessutom fyra hotell utan gröna elavtal under 2019. Två av hotellen övergick till grön el under 2020 och två hotell har tecknat gröna elavtal som startar 1 januari 2021. I vissa hotell kan Pandox inte påverka valet av energi. Det gäller för Hilton Garden Inn London Heathrow Airport, där byggnaden inte är ansluten till det nationella elnätet och elektriciteten tillhandahålls via Heathrow Airport.


SOLCELLER


När förutsättningarna är goda installerar Pandox även solpaneler eller solvärme på
byggnadernas tak, främst inom företagets Operatörsverksamhet. Detta görs ofta i samband med
en planerad renovering av taket och byggnaden. Alla byggnader är dock inte lämpliga för solpaneler på grund av takets lutning och tillgång till solinstrålning med mera. Målsättningen
är att 30 procent av hotellen i Pandox Operatörsverksamhet ska ha solpaneler på taket senast 2023. Solpaneler kommer att installeras på Hilton Brussels Grand Place, Holiday Inn Lübeck och Hilton Garden Inn London Heathrow Airport.


MINSKADE VÄXTHUSGASUTSLÄPP


För Pandox är det viktigt att förbättra kunskapen om de växthusgasutsläpp som sker uppströms i värdekedjan och som företaget är indirekt ansvarigt för. Som ett första steg på vägen genomfördes en så kallad spend-analys av leverantörsreskontra för 2020. Företagets mest väsentliga Scope
3-utsläpp uppströms i värdekedjan kommer från inköpta varor, material och tjänster  som framförallt uppstår vid ombyggnation av fastigheter. Nedströms i värdekedjan är det utsläpp från hyresgästernas drift av hotellen, som är den största utsläppskategorin. Pandox har under året lyckats samla in utsläppsdata i Scope 3 från fler hyresgäster än tidigare år, men arbetet fortsätter för att kunna inkludera samtliga samt att öka medvetenheten för frågorna hos dem.

Tjänsteresor är affärskritiska för Pandox för att kunna utveckla sina fastigheter, analysera
marknadstrender och för konkurrensbevakning. Pandox har en reseinstruktion i
personalhandboken för huvudkontoret som uppmuntrar till att välja alternativa transportmedel
till flyg, när det är försvarbart. Pandox använder även digitala mötestjänster såsom Zoom och Teams för att möjliggöra fler digitala möten. Pandox klimatkompenserade för utsläpp från tjänsteresor genom ett solenergiprojekt i Indien. Projektet är certifierat enligt Golden Standard.