Gröna investeringar

Då Pandox enbart förvärvar och äger befintliga fastigheter som ofta är äldre finns en stor potential och ansvar att utveckla och renovera fastigheterna så att de blir mer resurseffektiva. Pandox har därför initierat ett grönt investeringsprogram som löper mellan åren 2020 till 2023. Programmet fokuserar på energi- och vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, som exempelvis fastighetsövervakningssystem med integrerade undermätare.

Målet är att minska naturgasanvändningen med 25 procent, elanvändningen med 35 procent och vattenanvändningen med 20 procent. Detta minskar växthusgasutsläppen med 20 procent. Programmet inkluderar tolv av Pandox 20 fastigheter i Operatörsverksamhet. Hotellen ligger i Tyskland, Belgien, England och Finland.

Den totala investeringen i det nuvarande gröna investeringsprogrammet uppgår till cirka 80 MSEK och den genomsnittliga avkastningen beräknas till cirka 20 procent.

Under 2021 kunde de första besparingarna skönjas men den huvudsakliga effekten förväntas kunna realiseras under 2022.

Under 2021 sattes ett nytt investeringsprogram 2.0 ihop för ytterligare sex hotell i Pandox Operatörsverksamhet, ett arbete med ambition att påbörjas under 2022.