Gröna investeringar

Då Pandox enbart förvärvar och äger befintliga fastigheter som ofta är äldre finns en stor potential och ansvar att utveckla och renovera fastigheterna så att de blir mer resurseffektiva. Pandox har därför under 2019 initierat ett grönt investeringsprogram som löper mellan åren 2020 till 2023. Programmet fokuserar på energi- och vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, som exempelvis fastighetsövervakningssystem med integrerade undermätare.

Då Pandox enbart förvärvar och äger befintliga fastigheter som ofta är äldre finns en stor potential och ansvar att utveckla och renovera fastigheterna så att de blir mer resurseffektiva. Pandox
införde därför under 2019 ett grönt investeringsprogram som löper mellan åren 2020 till 2023. Tidsintervallet har inte påverkats nämnvärt på grund av covid-19. Däremot har de kapitalintensiva investeringarna skjutits fram ett till två kvartal, vilket gör att den stora besparingseffekten syns först under 2021. 

Programmet inkluderar 12 av Pandox 20 fastigheter i Operatörsverksamhet. Hotellen är belägna i Tyskland, Belgien, England och Finland. Programmet fokuserar på energi- och vattenreducerande åtgärder samt teknikinstallationer, som exempelvis fastighetsövervakningssystem med integrerade undermätare. Vid årsskiftet hade 58 procent av hotellen fastighetsövervakningssystem installerade och samtliga hade undermätare. Ambitionen är att samtliga ska ha fastighets-övervakningssystem på plats under 2021. Därutöver är det viktigt att skapa engagemang och förståelse för frågorna hos hotelldirektörerna så att programmet får det fokus som krävs, särskilt från de tekniska förvaltarna, för att nå framgång. I detta ingår att utbilda dem för att de ska kunna hantera de nya systemen och dagligen övervaka konsumtionen samt anpassa systemet efter verkligt behov.

Investeringen uppgår till cirka 80 MSEK och den genomsnittliga avkastningen beräknas till cirka 20 procent. Genom det gröna investeringsprogrammet kan Pandox arbeta proaktivt med tekniken i fastigheterna, öka resurseffektiviteten och sänka energi- och vattenanvändningen. Det ger betydande kostnadsbesparingar och gör det möjligt att formulera koncernmål för vatten- och energianvändning. Investeringarna bidrar dessutom till ökad gästkomfort genom bättre styrning av värme, ventilation och kyla. Under 2021 är målsättningen att inkludera resterande åtta
hotell i Operatörsverksamhet.