BREEAM

Pandox har certifierat sju hotell  i enlighet med BREEAM Very Good. Ytterligare sex fastigheter har påbörjat sin certifiering. BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är ett miljö­certifieringssystem från Storbritannien. BREEAM har funnits i flera versioner sedan 90- talet och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

En viktig del i arbetet är att certifiera samtliga 20 fastigheter i Egen drift i enlighet med BREEAM in Use för att erhålla en oberoende kvalitetsmärkning på det arbete som genomförts i fastigheterna. BREEAM är den etablerade standarden i Europa för gröna fastigheter. Vid certifieringen bedöms och poängsätts områdena energi, transporter, vatten, avfall, föroreningar, hälsa och inomhusmiljö­, mark och ekologi, material, innovation och ledning. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra miljö­prestandan genom åtgärder i såväl byggnad som förvaltning och drift, samt ett sätt att öka kunskapen och engagemanget internt för miljö­arbete.

Pandox mål är att uppnå minst betyget Very Good. Pandox ambition är att certifiera tolv av fastigheterna senast 2023 och resterande åtta senast 2025. 

Certifiering av Pandox fastigheter inom Hyresavtal är också av betydelse. Här behöver dock samsyn nås och samarbete inledas med Pandox hyresgäster innan beslut om certifiering kan fattas. Det kräver uppgraderingar av exempelvis system, teknikinstallationer och access till driftsrelaterad information. Dessutom krävs ett stort engagemang från hyresgästens personal att få fram relevant dokumentation, något som idag ligger utanför befintlig avtalsstruktur.