BREEAM

Pandox har certifierat sju hotell  i enlighet med BREEAM Very Good. Ytterligare sex fastigheter har påbörjat sin certifiering. BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method och är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. BREEAM har funnits i flera versioner sedan 90- talet och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

En viktig del i arbetet är att certifiera samtliga 20 fastigheter i Operatörsverksamhet i enlighet med BREEAM in Use för att erhålla en oberoende kvalitetsmärkning på det arbete som genomförts i fastigheterna. BREEAM är den etablerade standarden i Europa för gröna fastigheter. Vid certifieringen bedöms och poängsätts områdena energi, transporter, vatten, avfall, föroreningar,
hälsa och inomhusmiljö, mark och ekologi, material, innovation och ledning. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra miljöprestandan genom åtgärder i såväl byggnad som förvaltning och drift, samt ett sätt att öka kunskapen och engagemanget internt för miljöarbete.

Pandox mål är att uppnå minst betyget Very Good. Pandox ambition är att certifiera tolv av fastigheterna senast 2023 och resterande åtta senast 2025. Under 2021 certifierades tre fastigheter. Certifieringarna följer det gröna investeringsprogrammet för att säkerställa att relevanta BREEAM-poäng och affärsnytta inom energi- och vattenområdena kommer Pandox tillgodo.

Certifiering av Pandox fastigheter inom Fastighetsförvaltning är också av betydelse. Här behöver dock samsyn nås och samarbete inledas med Pandox hyresgäster innan beslut om certifiering kan fattas. Det kräver uppgraderingar av exempelvis system, teknikinstallationer och access till driftsrelaterad information. Dessutom krävs ett stort engagemang från hyresgästens personal att få fram relevant dokumentation, något som idag ligger utanför befintlig avtalsstruktur. Därför är certifieringen av Scandic Luleås tillbyggnad, som påbörjades under 2019, av stor vikt. Denna färdigställas under 2021 på nivån Very Good för nybyggnad.