Höghus och grönskande träd

Bolagsstyrning

Pandox är ett svenskt publikt aktiebolag, vilket betyder att bolagsstyrningen främst baseras på  reglerna i den svenska aktiebolagslagen samt interna instruktioner och policys. Pandox följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Årsstämman

Årsstämman är Pandox högsta beslutande organ. På årsstämman kan aktieägarna utöva sin rösträtt i olika frågor, som till exempel företagets räkenskaper, disposition av företagets vinst, ansvarsfrihet för företagets styrelse och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för dessa.

Styrelsen

Styrelsen är Pandox näst högsta beslutande organ efter årsstämman. Styrelsen är ansvarig för företagets organsation, verksamhet och styrning, vilket bland annat omfattar formulering av mål och strategier, utformning och uppföljning av rutiner och system för utvärdering av mål och strategier, samt löpande uppföljning och utvärdering av företagets finansiella utveckling och situation, inklusive företagets ledning.

Valberedningen

Valberedning utses i enlighet med de principer som årsstämman har fastställt. Valberedningen är bland annat ansvarig för att föreslå styrelseledamöter för val på årsstämman, föreslå val till styrelseordförande samt ersättning till styrelsen.

VD

Styrelsen utser VD, som i sin tur ansvarar för den dagliga verksamheten och styrningen av Pandox i enlighet med styrelsens instruktioner. VD assisteras i detta arbete av Pandox företagsledning. 

Externa revisorer

Pandox externa revisorer, vilka granskar Pandox räkenskaper, finansiella rapporter och styrelsens och VDs arbete, väljs på årsstämman.