Höghus och grönskande träd

Bolagsstyrning

Pandox är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. Pandox är ett svenskt publikt aktiebolag, vilket betyder att bolagsstyrningen främst baseras på  reglerna i den svenska aktiebolagslagen samt interna instruktioner och policys. Pandox följer Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaqs regelverk för emittenter.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så ansvarsfullt och effektivt sätt som möjligt. Bolagsstyrning beskriver hur rättig heter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer.

Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Pandox av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2023.

Årsstämma 2024

Pandox årsstämma 2024 hölls den 10 april 2024 i Stockholm.

Läs mer här

Övergripande bolagsstyrningsstruktur

Bolagsstyrningen i Pandox utgår från svensk lag, bolagsordningen, Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.