Insiderhantering

Pandox följer EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och styrelsen har antagit en insiderpolicy med regler och instruktioner för förordningens efterlevnad. Policyn uppdateras löpande och interna utbildningar om dess innehåll hålls regelbundet för dem den berör. Pandox håller en förteckning över ”personer i ledande ställning” (ledamöter i styrelsen samt medlemmar i koncernledningen) samt till dem närstående fysiska och juridiska personer.

Personer i ledande ställning får inte handla i Pandox aktier (eller aktierelaterade instrument så såsom teckningsrätter, interimsbevis, konvertibler, warranter, terminer osv) eller skuldinstrument under 30 kalenderdagar före dagen för offentliggörande av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké.

Personer i ledande ställning och till dem närstående juridiska eller fysiska personer ska anmäla transaktioner i Pandox finansiella instrument till Pandox och till Finansinspektionen. Anmälan ska ske så snart som möjligt och senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen genomfördes.

Personer i ledande ställning och vissa andra, styrelseledamöter undantagna, får inte förvärva eller avyttra finansiella instrument som är utfärdade av (eller relaterar till) Pandox utan att Pandox IR-ansvarig godkänt detta i förväg.