Kommunikationspolicy

Denna policy har fastställts av Pandox styrelse för att uppfylla reglerna för aktiemarknadsinformation och Nasdaq Stockholms emittentregler enligt noteringsavtalet.

Pandox ambition är att bolagets kommunikation ska uppfattas som tydlig, trovärdig och proaktiv. 

Pandox kommunikation ska underlätta för externa intressenter att bilda sig en nyanserad uppfattning av bolagets nuvarande och framtida verksamhet.

Pandox kommunikation ska, oberoende av informationskanal, alltid följa lagar och regler samt vara förenlig med bolagets strategi, affärsprioriteringar och varumärkesvärden.

Medarbetare uppmanas att hänvisa informationsfrågor till Head of Communications and Investor Relations och/eller Director of Communications and Investor Relations, CEO och CFO.

All information i extern kommunikation som befaras utgöra insiderinformation, eller som bedöms kunna förändra den etablerade synen på bolaget, ska diskuteras med Head of Communications and Investor Relations, CEO, CFO samt när nödvändigt även Group Counsel.

Pandox lämnar inga prognoser. Bolaget uttalar sig dock i allmänna termer om hotellmarknadens framtidsutsikter och i förekommande fall även investeringsprojekt i samband med kvartalsrapporterna. 

Som allmän regel är det endast Pandox CEO  –  eller person som fått uppdraget av CEO – som får uttala sig för bolagets räkning. Om CEO inte är anträffbar ska i första hand CFO och i andra hand Head of Communications and Investor Relations åta sig denna roll.

Primära kommunikationskanaler

Pandox primära kommunikationskanaler för kapitalmarknaden är:

  • Pressmeddelanden.
  • Telefonkonferenser och webbsändningar.
  • Investerarmöten, bland annat roadshows.
  • Bransch- och investerarkonferenser.
  • Kapitalmarknadsdagar och andra utbildningsevent.

Krishantering

I händelse av en allvarlig kris där det finns ett informationskrav till finansmarknaden ska Pandox ledningsgrupp, tillsammans med andra berörda personer i organisationen, sammankallas och säkerställa korrekt intern och extern kommunikation. Gruppen sammankallas och leds av CEO.