Dialog med analytiker

Vi har en löpande dialog med analytiker som bevakar Pandox och med investerare som vill veta mer om Pandox som investering. Här är några av frågorna vi fått under det senaste året.

Fråga: Hur har efterfrågemixen sett ut 2023 jämfört med 2019?
”Det regionala och inhemska resandet är högre än innan pandemin. Det internationella resandet, större möten och konferenser har dock inte återhämtat sig fullt ut. Sammantaget har beläggningsgraden under 2023 legat något under 2019 medan snittprisutvecklingen har varit mycket stark vilket lett till att RevPAR överstigit 2019 års nivåer.”

Fråga: Cash earnings minskade något under 2023 trots rekord i intäkter och driftnetto. Hur ska man tänka om utvecklingen för cash earnings framåt?
”För 2024 förväntar vi oss en viss RevPAR-tillväxt i hotellmarknaden med stöd av en stark eventkalender i Tyskland med fotbolls-EM i juni-juli och stabila marknadsförutsättningar i
övriga marknader. Lägre inflation och förhoppningsvis även lägre räntor bör ha en positiv effekt på hushållens konsumtionsutrymme samt även kunna mildra effekterna av en eventuellt försvagad arbetsmarknad och lägre sysselsättning.”

Fråga: Hur ser ni på er kapitalallokering kommande år?
”Vi har en betydande verktygslåda för värdeskapande och har en tydlig process för kapitalallokering baserat på förväntad avkastning. Basen är det löpande arbetet tillsammans
med våra hyresgäster för att utveckla hotellprodukterna och öka värdet i hotellfastigheterna. Portföljoptimering, genom förvärv och avyttringar när det är möjligt, är också en viktig del. Tillsammans lägger dessa grunden för tillväxt i cash earnings och skapar utrymme för utdelning till aktieägarna i linje med vår finansiella policy.”

Fråga: Varför har ni bara banklån?
”Givet vår affärsmodell – exponering mot hotellmarknaden, rörliga hyror och viss säsongsvariation – har banklån med säkerhet i fastighet visat sig vara den mest stabila och kostnadseffektiva finansieringen över tid. Vi har en geografiskt diversifierad bas av relationsbanker och vår refinansieringsrisk är låg. Vi har under 2023 refinansierat lån om drygt 15 miljarder kronor till längre löptider och till stabila kreditmarginaler.”

Fråga: Vad gör ni på hållbarhetsområdet? Vilka investeringar planerar ni? Vilken avkastning kan de ge?
”Vi har ökat vårt fokus på hållbarhet de senaste åren. Våra vetenskapsbaserade klimatmål blev under året godkända av SBTi och vi har en tydlig plan för hur vi ska nå dem för Scope 1 och 2. Styrelsen fattade under året beslut om en investering om cirka 29 MEUR för utfasning av gas och olja, installation av energieffektiva system samt mer förnybar energi i Egen drift. Investeringen löper under tre år med en tvåsiffrig förväntad avkastning. För Scope 3 fortsätter arbetet med att teckna gröna tilläggsavtal med hotelloperatörer. Målet är att både minska klimatavtrycket och samtidigt hitta en kommersiell överenskommelse som är lönsam för både oss och hyresgästen.”