Hållbarhetsstyrning och styrdokument

Pandox Fair Play 2.0 utgör grunden för hur Pandox integrerar hållbarhetsarbetet i verksamheten och hur företaget strategiskt styr och driver det operativa hållbarhetsarbetet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den strategiska inriktningen av hållbarhets- och klimatarbetet. Styrelsen fattar också beslut om signifikanta investeringar, såsom gröna investeringsprogram och certifiering av fastigheter. Återrapportering till styrelsen sker halvårsvis via en styrelserapport samt årligen genom en muntlig presentation av SVP, Director of Sustainable Business.

VD och ledningsgrupp ansvarar för löpande drift av företaget och att rapportera till styrelsen. De ansvarar för att leverera på mål och strategier samt fatta beslut om övergripande verksamhetsfrågor, däribland hållbarhet. De ska också se till att system och processer finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker, vilket även inkluderar klimatrelaterade risker och möjligheter. SVP, Director of Sustainable Business är medlem i
ledningsgruppen.

En hållbarhetskommitté, bestående av representanter från ledningsgruppen och sakkunniga, hanterar löpande frågeställningar och beslut rörande hållbarhetsarbetet. Under 2021 avhandlades exempelvis gröna tilläggsavtal, som möjliggör ett strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor även i Fastighetsförvaltning. Hållbarhetskommittén är också aktiv i de gröna investeringsprogrammen samt BREEAM-certifiering av samtliga fastigheter i Operatörsverksamhet. SVP, Director of Sustainable Business är sammankallande för kommittén.

Resultatuppföljning

För att göra en korrekt nulägesanalys och prioritera rätt när det gäller aktiviteter och investeringar fortsatte Pandox under 2021 att samla in hållbarhetsdata såsom vatten- och energianvändning samt avfall månadsvis. Denna data valideras kvartalsvis. I slutet av året var samtliga av företagets hotell i Operatörsverksamhet samt majoriteten av hotellen i Förvaltningsverksamhet inkluderade i systemet. Målsättningen är att samtliga hotell ska rapportera i systemet.

Systemet för datainsamling av hållbarhetsdata har möjliggjort analys för att värdera och prioritera mellan olika miljö­investeringar. Analyserna av data resulterade bland annat i framtagandet av det
andra gröna investeringsprogrammet i Operatörsverksamhet. Systemet har också identifierat behovet av att genomföra avfallsgranskningar på plats i egen drift för att få kontroll, sätta mål och
minska avfallet, samt behovet av att få till stånd gröna tilläggsavtal i Fastighetsförvaltning för att uppfylla både Taxonomi och Parisavtalet. 

Visselblåsarsystem

Pandox värdesätter och arbetar för en öppen kultur där anställda vågar rapportera om missförhållanden eller problem på arbetsplatsen så att de kan åtgärdas. Pandox har därför ett oberoende externt visselblåsarsystem som är tillgängligt för medarbetare och andra intressenter. I systemet kan eventuella misstankar om oegentligheter eller avvikelser från Pandox policyer rapporteras anonymt. Inkomna ärenden hanteras av Pandox General Counsel ihop med SVP, Director of Sustainable Business. Riktlinjer för Pandox visselblåsartjänst.