Hållbarhetsstyrning och styrdokument

Pandox Fair Play 2.0 utgör grunden för hur Pandox integrerar hållbarhetsarbetet i verksamheten och hur företaget strategiskt styr och driver det operativa hållbarhetsarbetet.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den strategiska inriktningen av hållbarhetsarbetet och involveras alltid vid viktiga investeringsbeslut. Återrapportering till styrelsen sker halvårsvis via en styrelserapport samt årligen genom en muntlig presentation.

En hållbarhetskommitté, bestående av representanter från ledningsgruppen där Director of Sustainable Business ingår tillsammanse med sakkunniga, hanterar löpande frågeställningar och beslut rörande hållbarhetsarbetet. Under 2019 avhandlades exempelvis gröna hyresavtal som gör det möjligt för Pandox att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor även i Fastighetsförvaltning. Hållbarhetskommittén har också varit drivande i att skapa ett separat grönt investeringsprogram och inleda BREEAM-certifiering av samtliga fastigheter i Operatörsverksamhet.

Director of Sustainable Business rapporterar kontinuerligt utfallet av hållbarhetsarbetet till ledningsgruppen, bland annat genom rapporten Green Update varje kvartal.

Resultatuppföljning

För att göra en korrekt nulägesanalys och prioritera rätt när det gäller aktiviteter och investeringar fortsatte Pandox under 2020 implementeringen av sitt nya datasystem med fokus på hållbarhetsdata såsom vatten­ och energiförbrukning. I slutet av året var samtliga av företagets hotell i Operatörsverksamhet samt bland andra Scandic, Nordic Choice och NH Hotels i Förvaltningsverksamhet inkluderade i systemet. Det motsvarar cirka 70 procent av fastighetsportföljen. För 2021 är målet att samtliga hotell ska rapportera i systemet.

Under 2020 gjordes fortsatta framsteg i arbetet med att integrera hållbarhet i hela värdekedjan. Det nya systemstödet har automatiserat uppföljning och möjliggjort analys för att värdera och prioritera mellan olika miljöinvesteringar. Det har också underlättat kunskapsspridning och identifiering av goda exempel. Datasystemet ligger även till grund för den analys som resulterade i det gröna investeringsprogram som  rullas ut i Operatörsverksamhet under 2019– 2022. Läs mer om Gröna investeringar.

Visselblåsarsystem

Pandox värdesätter och arbetar för en öppen kultur där anställda vågar rapportera om missförhållanden eller problem på arbetsplatsen så att de kan åtgärdas. Pandox har därför ett oberoende externt visselblåsarsystem som är tillgängligt för medarbetare och andra intressenter. Eventuella misstankar om oegentligheter eller avvikelser från Pandox policyer, kan rapporteras anonymt. Inkomna ärenden hanteras av Director of Sustainable Business. För mer information se Riktlinjer för Pandox visselblåsartjänst.

Externa styrdokument