Styrelsens arbete under senaste året

Styrelsen har under 2021 haft fjorton möten varav ett konstituerande. 

2021 var ännu ett utmanande år för Pandox på grund av effekterna från covid-19, vilket krävt ett omfattande och löpande engagemang från styrelsen särskilt gällande lönsamhets, finans- och riskfrågor. Därutöver har styrelsen under året arbetat med Pandox strategi och affärsplan, budget, utvecklingen på hotellmarknaden, övergripande riskanalys samt rekrytering av ny vd och CFO.

Styrelsen har under året haft fjorton möten varav ett konstituerande. På det konstituerande styrelsemötet omvaldes Bengt Kjell till vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sina arbetsformer och rutiner för att säkerställa att den har nödvändig kompetens samt väl fungerande processer för goda beslut. Resultatet av utvärderingen rapporteras till valberedningen och utgör en del av underlaget för nomineringsarbetet. Styrelsens bedömning är att ledamöterna har ändamålsenlig och väl
kompletterande kompetens med hänsyn till Pandox verksamhet, vilket delas av valberedningen.

Under 2021 genomförde Pandox valberedning intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt vd. Slutsatsen var att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna kompletterar varandra på ett bra sätt.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse, med målet att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande
ålder, kön och geografiskt ursprung samt representera varierande utbildnings- och yrkesbakgrund.

Två av sex ledamöter i Pandox styrelse är kvinnor.

Valberedningen har bedömt att styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende.