Styrelsens arbete under senaste året

Styrelsen har under 2022 haft fjorton möten varav ett konstituerande. På det konstituerande styrelsemötet omvaldes Bengt Kjell till vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen genomför regelbundet en utvärdering av sina arbetsformer och rutiner för att säkerställa att den har nödvändig kompetens samt väl fungerande processer för goda beslut.
Resultatet av utvärderingen rapporteras till valberedningen och utgör en del av underlaget för nomineringsarbetet. Styrelsens bedömning är att ledamöterna har ändamålsenlig och väl
kompletterande kompetens med hänsyn till Pandox verksamhet, vilket delas av valberedningen.

Under 2022 har styrelsen vid två tillfällen haft genomgångar tillsammans med Pandox hållbarhetschef för att vidareutbilda sig inom området. Genomgång har skett av bland
annat EUs taxonomiförordning som idag fokuserar på nyproduktion och dess påverkan på Pandox strategi att äga och förädla befintliga fastigheter, med investeringar inriktade mot
hållbarhet som följd. Vidare har krav för hållbarhetslänkade lån, så kallade gröna lån, vad Science Based Targets innebär samt status kring framtagande av klimatmål diskuterats.

Från och med 2022 är klimatanpassningsrisker en viktig del av bolagets övergripande riskanalys. Resultatet av analysen rapporterades till styrelsen under året och kommer årligen avrapporteras samt inkludera framtagna handlingsplaner.

Under 2022 genomfördes intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt vd. Slutsatsen var att styrelsen fungerar väl och att ledamöterna kompletterar varandra på ett bra sätt.
Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse, med målet att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt representera varierande utbildnings- och yrkesbakgrund.

Två av sex ledamöter i Pandox styrelse är kvinnor.

Valberedningen har bedömt att styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende.