Styrelse

Enligt Pandox bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter

Styrelseledamöter

Enligt svensk praxis för bolagsstyrning väljs styrelsens ordförande av årsstämman och denne har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

För närvarande består Pandox styrelse av sju ordinarie ledamöter som valts på årsstämman. För presentation av styrelseledamöterna, läs mer här

Aktieinnehav och insynstransaktioner

Klicka här för att se styrelsemedlemmarnas innehav och transaktioner i Pandox-aktien.

Ansvarsområden

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket inkluderar att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera resultat och finansiella ställning och utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör i bolaget.

 

Namn

Befattning

Medlem sedan

Styrelsens oberoende
i förhållande till bolaget
och bolags-
ledningen

Styrelsens oberoende
i förhållande
till huvudägarna

Christian Ringnes
Styrelseordförande

2004

Ja

Nej
Jakob IqbalStyrelseledamot2020JaNej

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot2015JaJa

Jon Rasmus Aurdal

Styrelseledamot2018JaNej
Bengt KjellStyrelseledamot1996JaJa
Jeanette Dyhre KvisvikStyrelseledamot2017JaJa
Ulrika DanielssonStyrelseledamot2023JaJa