Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman.

Styrelseledamöter

Enligt Pandox bolagsordning ska styrelsen, bestå av minst fyra ledamöter och högst åtta ledamöter. Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt svensk praxis för bolagsstyrning väljs styrelsens ordförande av årsstämman och denne har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

För närvarande består Pandox styrelse av sex ordinarie ledamöter som valts på årsstämman. För presentation av styrelseledamöterna, läs mer här

Ansvarsområden

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket inkluderar att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera resultat och finansiella ställning och utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör i bolaget.

 

Namn

Befattning

Medlem sedan

Styrelsens oberoende
i förhållande till bolaget
och bolags-
ledningen

Styrelsens oberoende
i förhållande
till huvudägarna

Christian Ringnes
Styrelseordförande

2004

Ja

Nej
Jakob Iqbal Styrelseledamot 2020 Ja Nej

Ann-Sofi Danielsson

Styrelseledamot 2015 Ja Ja

Jon Rasmus Aurdal

Styrelseledamot 2018 Ja Nej
Bengt Kjell Styrelseledamot 1996 Ja Ja
Jeanette Dyhre Kvisvik Styrelseledamot 2017 Ja Ja