Datasäkerhet och kundintegritet

Gästintegritet och datasäkerhet är viktigt för Pandox. Riktlinjer avseende integritet och informationssäkerhet finns i uppförandekoden för medarbetarna.

Företaget arbetar aktivt för att förebygga att incidenter gällande datasäkerhet och skydd av gästernas personuppgifter inträffar. Bland annat genomförs utbildningar i datasäkerhet lokalt på varje hotell samt genom den obligatoriska företagsövergripande digitala utbildningen.

För att säkra slutkonsumenternas/gästernas säkerhet genomförs regelbundet utbildning av medarbetare i första hjälpen och datasäkerhet. För cybersäkerhet används bland annat brandväggar och lösenordskyddade system och ett kontinuerligt förbättringsarbete med medarbetare och system för att alltid hålla högsta nivå för gästernas integritet och datasäkerhet. Tre fall av incidenter avseende phishingattacker rapporterades under 2023. Relevanta ågärder implementerades och omfattningen bedöms vara begränsad.