Leverantörskedjan

Grunden för Pandox arbete med hållbar leverantörskedja är Pandox uppförandekod för affärspartners som beskriver de förväntningar som Pandox har på sina leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Uppförandekoden för affärspartners bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Under 2020 genomförde Pandox flera åtgärder för att stärka sitt arbete med hållbara leverantörskedjor. Pandox uppdaterade sin uppförandekod för affärspartners för att tydliggöra kraven kring mänskliga rättigheter och miljö. Företaget implementerade också ett digitalt granskningssystem av leverantörer. Högriskklassade leverantörer inom fastighetsförvaltning, främst inom byggbranschen, fick fylla i ett självskattningsformulär, där de utvärderade sitt eget hållbarhetsarbete. Totalt mottog 90 befintliga leverantörer formuläret, varav 88 procent besvarade det. Pandox bjöd därefter in 54 leverantörer att delta i en utbildningsworkshop för att hjälpa dem komma igång eller stärka befintliga hållbarhetsrelaterade policyer och processer. Dessa ska följas upp under 2021.

Pandox har dessutom inlett personlig dialog med leverantörer som presterade i de nedre 10 procenten av respondenterna i självskattningsformuläret. Syftet är att påverka och stödja dem till att arbeta mer professionellt och strukturerat med de hållbarhetsfrågor som är kritiska för Pandox.
Vidare innebär granskningsförfarandet att Pandox kommer att premiera och fördjupa relationen med de leverantörer som rankas högt. För att öka kompetensen har berörda medarbetare genomgått en intern utbildning i hållbara leverantörskedjor.