Leverantörskedjan

Grunden för Pandox arbete med hållbar leverantörskedja är Pandox uppförandekod för affärspartners som beskriver de förväntningar som Pandox har på sina leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Uppförandekoden för affärspartners bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Pandox största leverantörer är företag inom byggbranschen, fastighetsförvaltning samt leverantörer av varor och tjänster till hotellverksamheten. Under 2021 fortsatte Pandox sitt
arbete med hållbara leverantörskedjor. Bolaget använder ett självskattningsformulär för befintliga leverantörer. Pandox inledde under året en dialog med de leverantörer som presterade i de nedre 10 procenten av respondenterna i det senaste självskattningsformuläret.

Syftet var att stödja dem till att arbeta mer professionellt och strukturerat med de hållbarhetsfrågor som är kritiska. Samtliga högriskklassade leverantörer inom Fastighetsförvaltning, som deltog i en utbildningsworkshop under 2020, fick genomföra den digitala självskattningen igen. Resultatet blev att över hälften gick från att bedömas som högriskleverantörer till lågriskleverantörer, tack vare att de lyckats stärka sina
hållbarhetsrelaterade policyer och processer, exempelvis upprättat en Code of Conduct eller Anti-korruptionspolicy. Resterande leverantörer ska följas upp under 2022.

Pandox beslutade under hösten 2021 att utöka granskningen av befintliga leverantörer till att omfatta de 150 största leverantörerna på företagsnivå, som identifierades i 2020 års spend-analys. Totalt granskades 82 leverantörer 2021. Av dessa identifierades 37 leverantörer som riskleverantörer. Pandox ska vidta uppföljningsåtgärder bland dessa under 2022 och sedan låta dem upprepa undersökningen under året för att säkerställa efterlevnad av Pandox Code of Conduct för affärspartners.