Affärsetik och anti-korruption

För att säkerställa att Pandox agerar affärsetiskt korrekt och följer lagar och praxis har företaget en anti-korruptionspolicy och uppförandekod för medarbetarna. Där beskrivs tydliga förväntningar på hur varje medarbetare ska uppträda för att skapa en respektfull och positiv arbetsmiljö­ för alla. Om medarbetare i Pandox har frågor kring hur Pandox policyer eller uppförandekoder ska tolkas eller användas i praktiken, kan de kontakta Pandox SVP, Director of Sustainable Business.

Utbildningar i uppförandekod och affärsetik

För att säkerställa att alla medarbetare har läst uppförandekoden och förstått innebörden så erbjuder Pandox en digital utbildning om uppförandekoden med olika dilemman. Utbildningen är anpassad utifrån om man är hotellanställd i egen drift eller om man arbetar för huvudkontoret och Fastighetsförvaltning och finns på åtta olika språk. Utbildningen ska genomföras som en del av nyanställningen samt vart annat år för samtliga anställda och inhyrda konsulter med längre avtal. Under 2022 uppdaterades utbildningen med fler dilemman, samt ett avslutande test och möjlighet att lämna feed-back kring förbättringsåtgärder. Dessutom erbjuds nu möjlighet att även göra utbildningen i gruppformat då många medarbetare föredrar detta. Det ingår även en facilitatorsguide för att kunna leda utbildningen på plats.

Medarbetarna inom Pandox Operatörsverksamhet genomför även sina respektive hotellvarumärkes egna utbildningar inom affärsetik och uppförandekod. Dessa överensstämmer med Pandox värderingar och arbete. Pandox har ett mål om att samtliga medarbetare ska ha genomfört Pandox digitala utbildning om uppförandekoden. Under 2022 hade 87 (95) procent av medarbetarna fullföljt utbildningen. Den lägre genomförandegraden förklaras av att utbildningen lanserades först under sista kvartalet.

Inga fall av korruption under året

Pandox arbetar kontinuerligt med sina interna processer och rutiner för att minimera risken för korruption. I anti-korruptionspolicyn beskrivs hur alla inom Pandox ska arbeta med frågan. Vid minsta frågetecken eller misstanke om korruption ska medarbetare rådfråga sin chef eller chefens chef. Målet är att inga fall av korruption ska ske vare sig i Pandox verksamhet eller i leverantörskedjan. Noll fall av korruption rapporterades under 2022. I utbildningen om uppförandekoden finns en tydlig eskaleringsprocess för klagomål och allvarligare incidenter. I första steget ska medarbetare vända sig till sin chef, i andra hand till chefens chef och därefter till HR. Pandox har också ett visselblåsarsystem, som handhas av extern part, för att främja en öppen kultur, där anställda och externa intressenter vågar rapportera om missförhållanden, brott mot policyer, lagar med mera. Inga ärenden inkom under 2022 via detta system. I visselblåsarsystemet finns även möjlighet att rapportera om HR-ärenden anonymt. Dessa hanteras därefter av respektive hotells HR-chef. Tre fall inkom under året.