Affärsetik och anti-korruption

Pandox anti-korruptionspolicy och uppförandekod för medarbetare utgör basen för en god affärsetik och för att lagar och praxis efterföljs.

Pandox har nolltolerans mot korruption, vilket framgår tydligt av anti-korruptionspolicyn. Under 2020 genomfördes en fördjupad digital utbildning inom anti-korruption för samtliga medarbetare som är i riskgruppen för att bli exponerad för korruption på hotellen i Pandox Operatörs-verksamhet. Vid minsta frågetecken eller misstanke om korruption ska medarbetare rådfråga sin chef eller chefens chef. Då Pandox bedriver verksamhet på den brittiska marknaden, omfattas Pandox även av världens mest strikta mutlagstiftning, UK Bribery Act, vilket är en extrateritoriell lagstiftning som därmed omfattar alla marknader där Pandox är verksam.

För att främja en öppen kultur där anställda och externa intressenter vågar rapportera om missförhållanden, finns ett externt visselblåsarsystem tillgängligt samt interna processer för att hantera de ärenden som inkommer för att de inte ska uppkomma vid fler tillfällen.