Affärsetik och anti-korruption

Pandox anti-korruptionspolicy och uppförandekod för medarbetare utgör basen för en god affärsetik och för att lagar och praxis efterföljs.

Pandox anti-korruptionspolicy och uppförandekod för medarbetare utgör basen för en god affärsetik och för att lagar och praxis efterföljs. Därutöver behövs fortlöpande utbildning för
att säkerställa att styrningen följs. Pandox har därför ett mål om att samtliga medarbetare ska ha genomfört Pandox digitala utbildning om uppförandekoden. Under 2021 hade 95 procent av samtliga medarbetare fullföljt utbildningen. Denna ska genomföras som en del av nyanställningen plus vart tredje år för samtliga anställda. Under det kommande året ska utbildningen uppdateras och utvecklas.

Medarbetarna inom Pandox Operatörsverksamhet genomför sina respektive hotellvarumärkens egna utbildningar inom affärsetik och uppförandekod. Dessa överensstämmer med Pandox värderingar och arbete. Pandox har nolltolerans mot korruption, vilket framgår tydligt av företagets anti-korruptionspolicy. Vid minsta frågetecken eller misstanke om korruption ska medarbetare rådfråga sin chef eller chefens chef. 

Pandox har också ett visselblåsarsystem, som handhas av extern part, för att främja en öppen kultur, där anställda och externa intressenter vågar rapportera om missförhållanden. Inga ärenden inkom under 2021 via detta system.