Affärsetik och anti-korruption

För att säkerställa att Pandox agerar affärsetiskt korrekt och följer lagar och praxis har företaget en anti-korruptionspolicy och uppförandekod för medarbetarna. Där beskrivs tydliga förväntningar på hur varje medarbetare ska uppträda för att skapa en respektfull och positiv arbetsmiljö­ för alla. Om medarbetare i Pandox har frågor kring hur Pandox policyer eller uppförandekoder ska tolkas eller användas i praktiken, kan de kontakta Pandox SVP, Director of Sustainable Business.

Utbildningar i uppförandekod och affärsetik

För att säkerställa att Pandox agerar affärsetiskt korrekt och följer lagar och praxis har företaget en uppförandekod som gäller för alla medarbetare. Där beskrivs tydligt förväntningarna på individuellt uppträdande för att skapa en respektfull och positiv arbetsmiljö­ för alla.

Pandox har också en en digital utbildning om uppförandekoden som genomförs som en del av nyanställning samt vart tredje år för samtliga anställda eller oftare om koden uppdaterats väsentligt. Utbildningen är anpassad utifrån om man är hotellanställd i Egen drift eller om man arbetar för huvudkontoret eller Hyresavtal och finns på åtta olika språk.

I vissa delar av Pandox Egen drift uppstår det ibland problem kring digital tillgång på arbetsplatsen, och det erbjuds därför även möjlighet att genomföra utbildningen i gruppformat
med en facilitatorsguide. Medarbetare inom Pandox Egen drift genomför dessutom sina respektive hotellvarumärkes egna utbildningar inom affärsetik och uppförandekod. Pandox mål är att samtliga medarbetare ska ha genomfört den interna digitala utbildning om uppförandekoden. Under 2023 var genomförandegraden 95 (87) procent

Inga fall av korruption under året

Pandox arbetar kontinuerligt med sina interna processer och rutiner för att minimera risken för korruption. I antikorruptionspolicyn beskrivs hur alla inom Pandox ska arbeta med frågan även om praktisk tillämpning varierar beroende på roll. Vid minsta frågetecken eller misstanke om korruption ska medarbetare rådfråga sin chef eller chefens chef. Målet är att inga fall av korruption ska ske vare sig i Pandox verksamhet eller i leverantörskedjan. Inga fall av korruption rapporterades under 2023.

I utbildningen om uppförandekoden finns en tydlig eskaleringsprocess för klagomål och allvarligare incidenter för att varje medarbetare ska känna sig trygg med vem de kan framföra observationer och erfarenheter till. I första steget ska medarbetare vända sig till sin chef, i andra hand till chefens chef och därefter till HR. Pandox har också ett visselblåsarsystem som handhas av extern part där anställda och externa intressenter kan rapportera om missförhållanden, brott mot policyer, lagar med mera. Inga ärenden inkom under 2023 via detta system.

I visselblåsarsystemet finns även möjlighet att rapportera om HR-ärenden anonymt. Dessa hanteras därefter av respektive hotells HR-chef. Två fall (3) inkom under året.