Finansiering

Pandox är beroende av en kombination av aktiekapital och lån för att finansiera sin verksamhet, och är utsatt för olika finansiella risker.

Pandox strävar efter att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad och samtidigt minimera risker relaterade till förändringar i räntenivåer, valutakurser samt lån.

Här kan du läsa mer om Pandox låneportfölj och finansiella riskhantering.

Skuldnyckeltal

 Helår 2020Helår 2019Helår 2018Helår 2017 Helår 2016Helår 2015
Belåningsgrad, %48,746,049,750,849,349,5
Räntetäckningsgrad, ggr1,93,93,84,4 4,03,6
Genomsnittlig skuldränta, %-2,6-2,6-2,6-2,6 -2,6-2,8
Räntebärande nettoskuld, MSEK29 00729 19127 42125 474 18 32415 376

Finanspolicy och riskhantering

Pandox finansiella riskhantering säkerställer att risker hanteras i enlighet med de policys och inom de risklimiter som definerats och beslutats av bolagets styrelse.

Pandox strävar efter lägsta möjliga finansieringskostnad och samtidigt begränsa företagets ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Pandox utgångspunkt är att ökade finansieringskostnader till följd av rimliga ränteförändringar ofta kompenseras av högre rörelseintäkter genom en ökad ekonomisk aktivitet. Pandox har därutöver en låneportfölj med varierande förfallodatum och löptider med fast ränta där företaget ingår ränteswapavtal för att säkra räntenivån på en viss andel av skuldportföljen.

En betydande del av Pandox verksamhet bedrivs i länder utanför Sverige och företaget är exponerat mot förändringar i valutakurser. Pandox minskar valutaexponeringen i utländska investeringar framförallt genom att uppta lån i lokal valuta. De utländska verksamheterna har i huvudsak både intäkter och kostnader i lokal valuta vilket begränsar valutaexponeringen i löpande flöden.

Pandox strävar efter att ha en diversifierad låneportfölj sett till antalet långivare, koncentration samt löptid för att hantera likviditetsrisken.

Pandox finansiella risker och riskhantering beskrivs på sidorna 84-88 i årsredovisningen för 2019.