Mänskliga rättigheter

Pandox är medlem i FN:s Global Compact, vilket innebär att företaget har förbundit sig att arbeta i enlighet med tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö­ och anti-korruption. Pandox har även ett Modern Slavery Act-uttalande, där företaget starkt motsätter sig alla former av exploatering och utnyttjande av arbetskraft och barnarbete.

Pandox har därför nolltolerans mot kriminalitet, människohandel, prostitution och sexuellt utnyttjande. Under året har noll fall av prostitution rapporterats. Majoriteten av hotellen genomför löpande utbildningar som håller en mycket hög nivå och är oftast framtagna av etablerade organisationer inom området. Utbildningarna ger en djupare förståelse för hur prostitution och sexuellt utnyttjande kan upptäckas, förebyggas och hanteras. Det är enbart enstaka hotell som inte har en heltäckande utbildning i egen regi och dessa har istället fått tillgång till andra hotells digitala utbildningar.

Under 2022 påbörjade Pandox sitt arbete med Due Diligence för mänskliga rättigheter. Som ett första steg genomfördes en konsekvensanalys. Det är ett led i att säkerställa att Pandox både lever upp till Taxonomiförordningens sociala minimumskyddskrav och klarar att uppfylla framtida lagkrav som kan komma att ställas enligt EU:s direktivförslag Corporate Sustainability Due Diligence. Som grund för arbetet användes FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Pandox tog in en tredje part för att garantera oberoende i konsekvensanalysen. Analysen fokuserade på att identifiera, bedöma och redovisa risker för mänskliga rättigheter både i leverantörskedjan och Pandox egen organisation samt vilka åtgärder som måste vidtas för att hantera dessa risker. Arbetet avgränsades för de branscher och länder inom verksamheten och värdekedjan som anses ha en högre risk gällande mänskliga rättigheter.

Under 2023 kommer Pandox arbeta med att förstärka de styrdokument och interna processer som behövs för att säkerställa att en god Due Diligence-process för mänskliga rättigheter finns på plats.