Mänskliga rättigheter

Pandox är medlem i FN:s Global Compact, vilket innebär att företaget har förbundit sig att arbeta i enlighet med tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö­ och anti-korruption. Pandox har även ett Modern Slavery Act-uttalande, där företaget starkt motsätter sig alla former av exploatering och utnyttjande av arbetskraft och barnarbete.

Pandox har därför nolltolerans mot kriminalitet, människohandel, prostitution och sexuellt utnyttjande. Under året har noll fall av prostitution rapporterats. Majoriteten av hotellen genomför löpande utbildningar som håller en mycket hög nivå och är oftast framtagna av etablerade organisationer inom området. Utbildningarna ger en djupare förståelse för hur prostitution och sexuellt utnyttjande kan upptäckas, förebyggas och hanteras. Det är enbart enstaka hotell som inte har en heltäckande utbildning i egen regi och dessa har istället fått tillgång till andra hotells digitala utbildningar.

Under 2023 arbetade vi med att förstärka våra styrdokument och interna processer för att säkerställa en god process för tillbörlig aktsamhet. Arbetet baserades på den konsekvensanalys som genomfördes under 2022 av en oberoende tredje part för att identifiera, bedöma och
redovisa risker för mänskliga rättigheter både i leverantörskedjan och vår egen organisation samt vilka åtgärder som måste vidtas för att hantera dessa risker. Arbetet avgränsades för de branscher och länder inom verksamheten och värdekedjan som anses ha en högre risk inom
mänskliga rättigheter.