Nöjda och trygga gäster

Hotellgästerna förväntar sig att hotellen ska leverera trygga och minnesvärda gästupplevelser. Hotellens lokaler ska vara säkra och medarbetarna ska ha rätt kompetens för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt. Nöjda hotellgäster i den egna driften är resultatet av en framgångsrik verksamhet. Pandox fastigheter ska vara säkra och trygga för såväl de som arbetar där dagligen som de som tillfälligt besöker hotellen. Covid- 19- pandemin har ställt nya krav på verksamheten.

Pandox mål och resultat för fokusområde nöjda och trygga gäster.

Gästnöjdhet är det viktigaste måttet i affärssegmentet Operatörsverksamhet, då det visar hur väl hotellet lever upp till gästernas förväntningar och indirekt hur konkurrenskraftig produkt Pandox erbjuder sina hyresgäster i form av attraktiva fastigheter. Det som bland annat driver gästnöjdhet är personligt bemötande, individuell uppmärksamhet, prisvärda produkter, säkerhet, kontinuerlig kvalitet i service och produktleverans, samhällsengagemang och miljöarbete. Särskilt konferens-bokare och affärsresenärer ställer krav på att hotellen ska vara miljöcertifierade. Även privat-resande har börjat efterfråga detta, då allt fler är medvetna om klimatfrågan idag.

Pandox långsiktiga målsättning är att gästnöjdheten ska överstiga 80 procent för hotell som ingått i Operatörsverksamhet i ett eller flera år. Gästnöjdheten var 82 (85) procent enligt Pandox årliga gästundersökning, genomförd av en extern part under 2020. Nedgången kan kopplas främst till
restriktioner hänförliga till covid-19, såsom begränsningar i utbud med exempelvis stängda restauranger.

Hotellsäkerhet regleras i Pandox uppförandekod för medarbetare. Dessutom har alla hotell inom Pandox Operatörsverksamhet beredskapsplaner och säkerhetspolicyer. Säkerhetsfrågorna ingår även i den koncernövergripande digitala utbildningen. Medarbetarna får även utbildning i första
hjälpen och alla hotell genomför regelbundet brand- och evakueringsövningar. Inga incidenter gällande hotellgästernas hälsa och säkerhet rapporterades 2020.

Proaktivt agerande under pandemin

Till följd av covid-19 har Pandox infört ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa att gästerna ska kunna vistas i lokalerna på ett säkert sätt. Pandox städar publika ytor i hotellen, såsom toaletter, entré och lobby, mer frekvent och rengör de mest vidrörda kontaktytorna i hotellen oftare.

Hallå Patrick Krueger, Director of Operations Germany, kan du lyfta fram något ni gjorde för att öka säkerheten under pandemin?
" En viktig sak vi gjorde var att proaktivt certifiera samtliga fem hotell i egen drift enligt Bureau Veritas hygien-certifiering Safeguard. Hotellen var de första i Tyskland att bli certifierade. Certifieringen garanterar att lämpliga hälso-, säkerhets- och hygienförhållanden är på plats. Syftet var att kunna ta hand om gäster och medarbetare på ett säkert sätt under pandemin. Det innebar bland annat att personalen utbildades i de utökade hygienkrav som krävs vid en pandemi. Certifieringen kommunicerades sedan till gästerna via hotellets webbplats och synligt i hotellet för att försäkra gästen om att de kan vara trygga i fastigheten. Ett mycket uppskattat initiativ bland medarbetare och gäster."