Medarbetare

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från över 80 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Personlig utveckling är prioriterat i företaget. Pandox ambition är att erbjuda alla medarbetare utbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärplanering, samt flexibilitet för att få ihop livspusslet

Hälsa och säkerhet

Alla medarbetare ska ha en hälsosam, trygg och säker
arbetsmiljö. Riskbedömningar genomförs därför regelbundet. Identifierade risker är främst kopplade till byggarbetsplatser och fysiska risker i hotellverksamheten, exempelvis brand och fallolyckor. 

Alla medarbetare i hotellverksamheten får årligen utbildning, information och instruktioner kring säkerhet. Det finns rutiner för löpande genomgång av utrymningsvägar och kontroll av nödbelysning samt hänvisningsskyltar. Under pågående renoveringar säkerställs att nödutrymning är möjlig genom att utrymningsvägar hålls fria, nödbelysning fungerar och att branddetekteringen är aktiv.

Entreprenörer som anlitas vid renovering, om- eller tillbyggnad instrueras i Pandox rutiner för hälsa och säkerhet och är i egenskap av arbetsgivare formellt ansvariga för att utreda och genomföra åtgärder vid
arbetsskador som deras egna anställda drabbats av.

Friskvård

Pandox uppmuntrar till flexibilitet i arbetet och fysisk aktivitet
för att främja välbefinnande och prestation. Pandox Movement är ett initiativ som omfattar huvudkontoret och Fastighetsförvaltning, där medarbetarna tillsammans utövar sport
eller andra fysiska aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras att
utmana sig själva, sätta ambitiösa mål, och att delta i motionslopp, såsom Spring för Livet.

Hotellen i Operatörsverksamhet är själva ansvariga för de
friskvårdssatsningar som erbjuds medarbetarna och det styrs
oftast av vilket varumärke hotellen drivs under. Vissa hotell
erbjuder anställda friskvård i form av att nyttja hotellets gym,
pool och bastu före eller efter arbetstid. Några hotell erbjuder
hjälp till medarbetare att sluta röka som hälsofrämjande åtgärd.
Under 2020–2021 har vissa initiativ pausats eller fått ändrade
förutsättningar till följd av restriktioner relaterade till covid-19.