Medarbetare

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från över 80 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Hälsa och säkerhet

Alla medarbetare ska ha en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö­. Riskbedömningar genomförs därför regelbundet. Identifierade risker är främst kopplade till byggarbetsplatser och fysiska risker i hotellverksamheten, exempelvis brand och fallolyckor. Under året inträffade 0 (0) arbetsrelaterade dödsfall och 1 (0) allvarligare arbetsskada.

Alla medarbetare i hotellverksamheten får årligen utbildning, information och instruktioner kring säkerhet. Det finns rutiner för löpande genomgång av utrymningsvägar och kontroll av nödbelysning samt hänvisningsskyltar. Under pågående renoveringar säkerställs att nödutrymning är möjlig genom att utrymningsvägar hålls fria, nödbelysning fungerar och att branddetekteringen är aktiv.

Entreprenörer som anlitas vid renovering, om- eller tillbyggnad instrueras i Pandox rutiner för hälsa och säkerhet och är i egenskap av arbetsgivare formellt ansvariga för att utreda och genomföra åtgärder vid arbetsskador som deras egna anställda drabbats av.

Pandox har inte något formellt ansvar för hotellpersonal som är anställda av hyresgästerna. Pandox försöker dock påverka, bland annat genom Pandox Uppförandekod för affärspartners och leverantörer, som beskriver företagets förväntningar på dem. Pandox har som ambition att följa incidenter som inträffar på arbetsplatsen för att säkerställa att åtgärder vidtas.

Pandox följer också sjukfrånvaron bland medarbetarna som en indikator på hälsan. Sjukfrånvaron uppgick till 6 (7) procent under 2022, vilket är något lägre än föregående år.

På Pandox huvudkontor erbjuds en hälsoundersökning med vissa givna tidsintervall beroende på ålder. Under 2022 hade 62 procent av medarbetarna utnyttjat möjligheten som löper till mars 2023.

Friskvård och välmående

Pandox uppmuntrar till flexibilitet i arbetet och fysisk aktivitet för att främja välbefinnande och prestation. Pandox Movement är ett initiativ som omfattar huvudkontoret och Fastighetsförvaltning, där medarbetarna tillsammans utövar sport eller andra fysiska aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras att utmana sig själva, sätta ambitiösa mål, och att delta i motionslopp, såsom Spring för Livet.