Medarbetare

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från 91 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Personlig utveckling är prioriterat i bolaget. Pandox ambition är att erbjuda alla anställda utbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärplanering, samt flexibilitet för att få ihop livspusslet. Under 2020 genomfördes utvecklingssamtal med 43 (66) procent av Pandox medarbetare. Minskningen är hänförlig till Operatörsverksamhet och beror på de färre antal timmar medarbetarna arbetat under 2020. I och med att majoriteten av medarbetarna i Operatörs-verksamhet var permitterade kunde dessutom bara ett fåtal utbildningar genomföras under året.

Hälsa och säkerhet

Alla medarbetare ska ha en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö. Riskbedömningar genomförs regelbundet. Identifierade risker
är främst kopplade till byggarbetsplatser och fysiska risker i hotellverksamheten, exempelvis brand och fallolyckor. Alla medarbetare får årligen utbildning, information och instruktioner kring säkerhet. Det finns rutiner för löpande genomgång av utrymningsvägar och kontroll av nödbelysning och hänvisningsskyltar. Under pågående renoveringar säkerställs att nödutrymning är möjlig genom att utrymningsvägar hålls fria, nödbelysning fungerar och att branddetekteringen är aktiv.

Under året inträffade 0 (0) arbetsrelaterade dödsfall och 1 (5) allvarligare arbetsskada när en servitör halkade på ett blött
golv och bröt knäet. Pandox har även börjat samla in data gällande sjukfrånvaro med syftet att analysera nuläget och se om företaget behöver sätta upp gemensamma mål för detta framöver.
Entreprenörer som anlitas vid renovering, om- eller tillbyggnad instrueras i Pandox rutiner för hälsa och säkerhet och är i egenskap av arbetsgivare formellt ansvarig för att utreda och genomföra åtgärder vid arbetsskador på sina anställda.

Pandox har inte något formellt ansvar för de som är anställda av hyresgästerna. Pandox försöker dock påverka deras arbete genom sin Uppförandekod för affärspartners och leverantörer, som beskriver företagets förväntningar på dem.

Friskvård

Pandox eftersträvar balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar till fysisk aktivitet för att främja välbefinnande och prestation. Pandox Movement är ett initiativ, som omfattar huvudkontoret och Fastighetsförvaltning, där medarbetare tillsammans utövar sport eller andra fysiska aktiviteter.
Medarbetare uppmuntras att utmana sig själva och sätta ambitiösa mål, som att delta i olika motionslopp, exempelvis Spring för Livet.

Hotellen i Operatörsverksamhet är själva ansvariga för de friskvårdssatsningar som erbjuds medarbetarna och det påverkas
oftast av vilket varumärke de drivs under. Vissa hotell erbjuder anställda friskvård i form av att nyttja hotellets gym, pool och
bastu före eller efter arbetstid. Några hotell erbjuder hjälp till medarbetare att sluta röka som hälsofrämjande åtgärd. Under 2020 har vissa initiativ pausats eller fått ändrade förutsättningar till följd av restriktioner relaterade till covid-19.