Mångfald och jämställdhet

Majoriteten av Pandox medarbetare arbetar på hotellen inom Operatörsverksamhet. Hotellbranschen präglas av mångfald både vad gäller nationalitet och ålder. Det är viktigt att Pandox medarbetare återspeglar den mångfald som finns bland gästerna.

Under 2022 genomfördes en mångfalds- och inkluderingsworkshop med representanter från ledningsgruppen och nyckelpersoner i egen drift. Syftet var att skapa en förståelse för grunderna i mångfald och inkludering samt på en strategisk nivå komma överens om vision, ambition och motiv kring Pandox arbete med dessa frågor. Nästa steg blir att genomföra en liknande workshop, men med hotelldirektörerna och medarbetare som tillhör minoritetsgrupper inom organisationen. På så vis säkerställs att relevanta perspektiv tillvaratas för att under nästa år kunna ta fram en långsiktig strategi med tydliga mål och aktiviteter.

Hotellen i Operatörsverksamhet är själva ansvariga för de friskvårdssatsningar som erbjuds medarbetarna och det styrs oftast av vilket varumärke hotellen drivs under. Vissa hotell erbjuder anställda friskvård i form av att nyttja hotellets gym, pool och bastu före eller efter arbetstid. Några erbjuder hjälp till medarbetare att sluta röka som hälsofrämjande åtgärd. Andra exempel på initiativ är fysiska och psykiska hälsokontroller, massage, utsedda bönefaciliteter, samt betald ledighet på födelsedagar

Fler kvinnliga chefer

Pandox har som ambition att båda könen ska vara representerade i rekryteringsprocessen till ledande befattningar. Den totala andelen kvinnliga hotelldirektörer i egen drift var 27 (21) procent i slutet av 2022. Ökningen berodde på att ytterligare en kvinnlig hotelldirektör anställdes. I Pandox ledningsgrupp minskade däremot andelen kvinnor till 30 (40) procent, då Pandox Senior Vice President, General Counsel slutat och ersättaren inte kommer sitta i ledningsgruppen.