Mångfald och jämställdhet

Majoriteten av Pandox medarbetare arbetar på hotellen inom E. Hotellbranschen präglas av mångfald både vad gäller nationalitet och ålder. Det är viktigt att Pandox medarbetare återspeglar den mångfald som finns bland gästerna.

Pandox genomförde under våren 2023 en medarbetarundersökning med fokus på mångfald och inkludering. Resultaten visade att 87 procent upplever att de känner sig inkluderade på arbetsplatsen. Syftet med undersökningen var att mäta Pandox utgångspunkt och den var central i framtagandet av bolagets mångfaldsoch inkluderingsstrategi. Undersökningen kommer även vara en referenspunkt för vidare utveckling och uppföljning inom området.

I maj 2023 lanserades Pandox mångfalds- och inkluderingsstrategi som tagits fram i nära samarbete med företagets externa strategiska partner. Strategin bygger både på expertis och forskning samt interna perspektiv. Det senare säkrades genom workshops med tre olika grupper: En ämnesspecifik styrgrupp med representanter från ledningsgruppen, en grupp med samtliga
hotelldirektörer i Egen drift, och en grupp bestående av representativa personalgrupper från
hotellen. Resultatet är en kärnstrategi som är väl förankrad att möta de faktiska behoven och ger
både verksamheten och huvudkontor rätt stöd
för att kunna uppnå sina mål.

Hotellen i Egen drift är själva ansvariga för de friskvårdssatsningar som erbjuds medarbetarna och det styrs oftast av vilket varumärke hotellen drivs under. Vissa hotell erbjuder anställda friskvård i form av att nyttja hotellets gym, pool och bastu före eller efter arbetstid. Några erbjuder hjälp till medarbetare att sluta röka som hälsofrämjande åtgärd. Andra exempel på initiativ är fysiska och psykiska hälsokontroller, massage, utsedda bönefaciliteter, samt betald ledighet på födelsedagar

Andel kvinnliga chefer

Av totalt antal medarbetare 2023 var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Jämställdheten mellan kvinnor och män var inte lika representerad på högre chefsbefattningar, där en övervägande andel av hotelldirektörerna är män. Under 2023 var denna siffra i linje med föregående år. Andelen kvinnor i
koncernledningen var 30 procent vilket är samma som föregående år då inga förändrinar har skett.