Mångfald och jämställdhet


Hotellbranschen präglas av mångfald både vad gäller nationalitet och ålder. Pandox medarbetare bör återspegla den mångfald som finns bland gästerna.

För kommande generationers medarbetare är det viktigt att arbetsgivare tar sitt samhällsansvar och arbetar med hållbarhetsfrågor såsom jämställdhet, mångfald och klimatfrågor. Pandox medarbetare kommer från alla världsdelar, överlag finns det dockk brister gällande kvinnor på ledande befattningar, främst utanför Norden. Därför ställer Pandox krav på att båda könen ska vara representerade i rekryteringsprocessen till ledande befattningar i Operatörsverksamhet. Den totala andelen kvinnliga hotelldirektörer i slutet av 2020 var 30 (13) procent.

Vidare skulle en mångfalds- och inkluderingskartläggning bland medarbetarna genomföras under 2002 för att ge företaget en tydligare bild av hur de upplever sin arbetssituation. Då majoriteten av de anställda varit permitterade har denna skjutits fram till 2021. Syftet med kartläggningen är att säkerställa att Pandox lever upp till sina ambitioner om att vara ett jämlikt och rättvist bolag. Resultatet från analysen ska presenteras för ledningsgruppen för att ge god kännedom om vilka utmaningar och möjligheter som präglar företaget. I samband med detta tas även konkreta förslag fram på hur ett fortsatt arbete för att främja jämställdhet och mångfald ska bedrivas.