Mångfald och jämställdhet


Hotellbranschen präglas av mångfald både vad gäller nationalitet och ålder. Pandox medarbetare bör återspegla den mångfald som finns bland gästerna.

Pandox har som ambition att båda könen ska vara representerade i rekryteringsprocessen till ledande befattningar. Den totala andelen kvinnliga hotelldirektörer i Operatörsverksamhet minskade 2021. Minskningen berodde på att ett hotell, med en kvinnlig hotelldirektör, omklassificerades till Fastighetsförvaltning och därmed gick ur egen drift, samt att ett andra hotell stängdes för renovering och därefter ska omklassificeras från Fastighetsförvaltning till egen drift. Slutligen roterade Hotel Hubert, som är Pandox interna plantskola för blivande hotellchefer, tillfälligt från en kvinna till en man som hotelldirektör. Här får man testa att vara hotellchef i sex månader.

I Pandox ledningsgrupp ökade andelen kvinnor under 2021 till 40 procent.

Under 2021 genomfördes en mångfalds- och inkluderingskartläggning bland medarbetarna av en oberoende part. Syftet var att ge Pandox en tydligare bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, så att bolaget kan säkerställa att Pandox är ett jämlikt och inkluderande bolag.
Resultatet visade att medarbetarna känner sig inkluderade och behandlar varandra med respekt. Detta gäller på alla marknader och oavsett kön.