En inkluderande och jämställd arbetsplats

På dagens arbetsmarknad möts fem generationer vilket kräver ny kunskap kring inkluderande ledarskap; både för att attrahera nya talanger, och för att behålla existerande. Vårt mål är att vara ett ledande företag inom jämställdhet och inkludering.

Den övervägande delen av Pandox medarbetare arbetar på de hotell som Pandox driver i egen regi inom Egen drift. När det gäller Hyresavtal har Pandox ett litet antal medarbetare och konsulter som är ansvariga för olika marknader. I övrigt sköts den löpande fastighetsförvaltningen av inhyrda underleverantörer eller Pandox hyresgäster.

Pandox strategi för mångfald och inkludering

Högst 60 procent av en könsidentitet

Målet är att uppnå och bibehålla en arbetsstyrka där max 60 procent utgörs av personer med samma könsidentitet.

Resultat 2023: 51 procent kvinnor och 49 procent män

Alla medarbetare ska känna sig inkluderade

Det är vår fasta övertygelse att alla ska känna sig inkluderade på jobbet. Detta mål kommer att följas noga genom årliga medarbetarundersökningar med fokus på mångfald och inkludering. Inget fall av diskriminering rapporterades under 2023.

Resultat 2023: 87 procent

En eller flera lokalt anpassade mål för socialt marginaliserade grupper

För att tillmötesgå behov på olika marknader introducerar vi nya, lokalt anpassade mål som samtliga hotell i Egen drift och huvudkontoret kommer implementera. Målen kommer inriktas på socialt marginaliserade grupper nom den lokala gemenskapen, exempelvis etniska minoriteter, äldre, eller personer med funktionsvariationer.

Resultat 2023: 94% har satt SME mål