Attraktiv arbetsgivare

Pandox företagskultur är nyckeln till dess framgång. Den ger förutsättningar till motiverade och självständiga medarbetare med eget tydligt mandat och en jämlik arbetsplats. Pandox har medarbetare från 91 olika länder, vilket speglar mångfalden i hotellbranschen.

Under 2020 genomfördes utvecklingssamtal med 43 (66) procent av Pandox medarbetare. Minskningen är hänförlig till Operatörsverksamhet och beror på de färre antal timmar medarbetarna arbetat under 2020. I och med att majoriteten av medarbetarna i Operatörs-verksamhet var permitterade kunde dessutom bara ett fåtal utbildningar genomföras under året.

Medarbetarnöjdhet

Pandox strävar efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder Pandox en utvecklande, fartfylld men samtidigt trygg arbetsmiljö, där diskriminering och trakasserier inte är tillåtna. Anställda erbjuds ett eget tydligt mandat för att lyckas i sin roll. Då bolaget har en slimmad organisation, är en stark moralisk kompass och självständighet en förutsättning.


Under 2020 infördes en enhetlig medarbetarundersökning för hotellanställda inom Operatörs-verksamhet. Syftet är att kvartalsvis mäta hur nöjda medarbetarna är och målsättningen på kort sikt är en medarbetarnöjdhet om 80 procent. Medarbetarna kan även komma med förslag på förbättringsåtgärder. Resultatet för 2020 blev 81 (80) procent. 

Personalomsättning är ett annat mätetal för hur nöjda medarbetarna är. För Pandox hotellanställda var denna 36 (22) procent under 2020. Personalomsättningen på huvudkontoret var 8 (2) procent. Alla Pandox medarbetare har möjlighet att ansluta sig till en fackförening. Inom Operatörsverksamhet används kollektivavtal och kollektiva förhandlingar sker. 2020 omfattades 72 (70) procent av de anställda i Operatörsverksamhet av kollektivavtal. Dessutom utförs arbetsplats-utvärderingar av fysisk och psykisk arbetsmiljö vart tredje år eller när det skett stora förändringar i verksamheten, som exempelvis vid renovering och ombyggnation.