Klimatanpassning av fastigheterna

Klimatförändringarna påverkar Pandox som företag och dess fastigheter – både idag och i framtiden. Dagens samhälle är mycket sårbart för klimatförändringar, eftersom det är anpassat till ett historiskt klimat.

Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser, såsom skyfall, värmeböljor och torka. Därför är det viktigt att redan nu kartlägga hur Pandox verksamhet kommer att påverkas och planera för hur potentiella effekter kan hanteras.

Klimatriskanalyser av fastigheter och vid förvärv

Klimatförändringarna kommer att leda till ökande instanser av extremväder; värmeböljor, torka och intensiva skyfall måste snart tas in i beräkningen som en del av vardaglig verksamhet. Därför
är det viktigt att redan nu kartlägga hur Pandox verksamhet kan komma att påverkas, och planera för hur potentiella effekter kan hanteras.

Pandox använder sig av ett klimatriskverktyg som analyserar och värderar Pandox exponering mot fysiska klimatrisker och naturkatastrofrisker. Det identifierar också vilka klimatanpassningsåtgärder som behöver genomföras på fastighetsnivå. Samtliga fastigheter
genomgick en desktopanalys under 2023. För fastigheter med hög risk ska en individuell behovsanalys genomföras för att avgöra om en platsbaserad utvärdering är nödvändig. Under 2023 genomfördes inga platsbaserade utvärderingar.

En ny behovsanalys kommer genomförs för 2024. Framgent ska utvärdering av klimatrisk och klimatanpassningsåtgärder vara en naturlig del av Pandox investeringsprocess.