Klimatanpassning av fastigheterna

Klimatanpassning av fastigheterna Klimatförändringarna påverkar Pandox som företag och dess fastigheter – både idag och i framtiden. Dagens samhälle är mycket sårbart för klimatförändringar, eftersom det är anpassat till ett historiskt klimat.

Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser, såsom skyfall, värmeböljor och torka. Därför är det viktigt att redan nu kartlägga hur Pandox verksamhet kommer att påverkas och planera för hur potentiella effekter kan hanteras.

Klimatriskanalyser av fastigheter och vid förvärv

Pandox köpte under 2022 in ett klimatriskverktyg som analyserar och finansiellt värderar Pandox exponering mot fysiska klimatrisker och naturkatastrofrisker. Det identifierar också vilka klimatanpassningsåtgärder som behöver genomföras på fastighetsnivå. Verktyget bedömer fastigheternas risker utifrån olika klimatscenarion – RCP 2.6 (1,5 ⁰C temperaturhöjning), RCP 4.5 (2–3 ⁰C temperaturhöjning) och RCP 8.5 (4 ⁰C temperaturhöjning) – och vid olika tidsspann (nutid, år 2030, år 2050 respektive år 2100). Samtliga fastigheter analyserades under året.

Utifrån dessa desktopanalyser har ett antal fastigheter identifierats ligga i områden med mycket hög eller hög risk för att redan idag drabbas av främst översvämning eller kraftig nederbörd. I två av dessa fastigheter genomfördes riskbesiktningar på plats av en tredje part under året. I ytterligare en fastighet genomfördes en djuplodad rapport. Där bedömdes nyttan av en platsinspektion som minimal då analysen redan tydligen visade på att den största risken låg utanför Pandox egen kontroll då det berodde på markförhållanden.

Besiktningarna på plats validerade att klimatriskerna var relevanta och utvärderade vilka potentiella sårbarheter som finns. Det resulterade i en åtgärdsplan för respektive fastighet med aktiviteter såsom exempelvis förslag på anpassningsåtgärder av infrastruktur i fastigheterna vid en potentiell översvämning i källaren.

Samtliga resterande 13 fastigheter ska vara besiktigade på plats och åtgärder genomförda vid behov, senast år 2030. Klimatanpassningsåtgärder ska vara en naturlig del av Pandox investeringsprocess framgent.
Under 2022 började Pandox även använda klimatriskverktyget för undersökning av fastigheterna inför förvärv. Bland annat användes verktyget vid förvärven av Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile och Double Tree by Hilton Bath i Storbritannien.

Läs mer i hållbarhetsrapporten på sidorna 89-90 och 97-99.