Hållbarhetsrisker

Pandox är av åsikten att väl hanterade hållbarhetsrisker kan bli morgondagens konkurrensfördelar. Pandox arbetar kontinuerligt för att identifiera, värdera och hantera hållbarhetsrisker som en del av företagets övergripande riskhanteringsprocess.

Miljörisker

Pandox strävar mot att minska miljöriskerna genom ökad resurs-effektivitet. Alla hotell inom Operatörsverksamhet ska vara miljöcertifierade i enlighet med Green Key om inte annan miljöcertifiering redan finns senast tre år efter förvärv eller driftsövertagande.

Pandox har initierat ett projekt för BREEAM-certifiering av fem utvalda fastigheter i Operatörsverksamhet. Företaget har även startat en dialog med de största hyresgästerna om gröna avtal, se Hållbara verksamheter.

Även om Pandox inte driver verksamhet i områden med hög risk för extrema väderfenomen så påverkas företaget av klimatförändringar. Varmare väder och mindre nederbörd kan leda till låga grundvatten-nivåer, som kan leda till vattenbrist och ökade kostnader för vatten. Klimatförändring kan även leda till förändrade resemönster. Ett minskat internationellt resande kan innebära en risk för Pandox, samtidigt som ett ökat regionalt resande kan innebära nya affärsmöjligheter.

Medarbetare

En av Pandox främsta risker är missnöjda medarbetare som påverkar både företaget och hotellgästerna negativt. Inom hotellbranschen är varje enskild gästs upplevelse av stor betydelse och därför är Pandox beroende av att medarbetarna trivs och är motiverade. Pandox arbetar därför aktivt för att förbättra arbetsförhållanden och säkerställa att medarbetarna trivs och är motiverade.

Förmågan att attrahera, utveckla och behålla talanger är kritisk för framgång. Pandox förbättringsarbete fokuserar på att främja medarbetarnas hälsa och minimera risken för arbetsplatsolyckor. Pandox genomför regelbundet utvecklingssamtal för att utveckla både medarbetarna och Pandox som arbetsgivare.

Korruption

Pandox har nolltolerans mot korruption. Pandox investerar och utvecklar fortlöpande sina hotellfastigheter och köper både tjänster och material från byggbranschen, som är en högriskbransch ur ett korruptionsperspektiv. Risker finns också allmänt vid inköp av varor och tjänster varför Pandox har genomfört en antikorruptionsutbildning för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Antikorruption är även en del av Pandox koncernövergripande digitala utbildning och en fördjupad sådan kommer rullas ut under första kvartalet 2020.

Pandox har även utarbetat riktlinjer som anges i Uppförandekoden för medarbetare och rutiner för internkontroll såsom exempelvis dubbelsignering vid kontraktsskrivning.

Visselblåsare

Företaget har därutöver ett externt och oberoende visselblåsarsystem för rapportering av oegentligheter som är öppet för både externa parter och anställda.

Hälsa och säkerhet

Inom hotellbranschen finns risker relaterade till hotellsäkerhet, såsom brand eller andra olyckor som kan drabba medarbetare och gäster. Pandox uppfyller relevant lagstiftning och tillämpar brandskyddsåtgärder på samtliga hotell. Beredskapsplaner, regelbundna utbildningar och säkerhetspolicyer finns på plats för att förhindra och begränsa olyckor och incidenter.

hilton garden inn, london, heathrow-airport, exteriör

Mänskliga rättigheter

Brister i leverantörskedjan kan resultera i kränkningar av mänskliga rättigheter. Under året påbörjades en intern riskanalys samt uppföljningsprocess för att säkerställa efterlevnaden av Upp­förandekod för affärspartners. Ett arbete som kommer fortsätta under 2020.

Berörda medarbetare kommer även genomgå en utbildning i hållbara leverantörskedjor. Hotellbranschen är en sektor där prostitution och olika former av människohandel kan förekomma, varför berörda medarbetare kommer få genomgå en fördjupad utbildning under 2020 i hur man förebygger och upptäcker eventuell människohandel.

Datasäkerhet

Det är viktigt att skydda kunders och anställdas personuppgifter och integritet. Pandox använder tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. För att minimera risken för dataöverträdelser sker lokala utbildningar på alla hotell samt obligatorisk koncernövergripande digital utbildning.