Hållbarhetsrisker

Pandox är av åsikten att väl hanterade hållbarhetsrisker kan bli morgondagens konkurrensfördelar. Pandox arbetar kontinuerligt för att identifiera, värdera och hantera hållbarhetsrisker som en del av företagets övergripande riskhanteringsprocess.

Miljö­risker

Pandox strävar mot att minska miljö­riskerna genom ökad resurs-effektivitet. Alla hotell inom Operatörsverksamhet ska vara miljö­certifierade i enlighet med Green Key om inte annan miljö­certifiering redan finns senast tre år efter förvärv eller driftsövertagande.

Pandox har initierat ett projekt för BREEAM-certifiering av fastigheter i Operatörsverksamhet. Företaget har även startat en dialog med de största hyresgästerna om gröna avtal.

Även om Pandox inte driver verksamhet i områden med hög risk för extrema väderfenomen så påverkas företaget av klimatförändringar. Varmare väder och mindre nederbörd kan leda till låga grundvatten-nivåer, som kan leda till vattenbrist och ökade kostnader för vatten. Klimatförändring kan även leda till förändrade resemönster. Ett minskat internationellt resande kan innebära en risk för Pandox, samtidigt som ett ökat regionalt resande kan innebära nya affärsmöjligheter.

Medarbetare

En av Pandox främsta risker är missnöjda medarbetare som påverkar både företaget och hotellgästerna negativt. Inom hotellbranschen är varje enskild gästs upplevelse av stor betydelse och därför är Pandox beroende av att medarbetarna trivs och är motiverade. Pandox arbetar därför aktivt för att förbättra arbetsförhållanden och säkerställa att medarbetarna trivs och är motiverade.

Förmågan att attrahera, utveckla och behålla talanger är kritisk för framgång. Pandox förbättringsarbete fokuserar på att främja medarbetarnas hälsa och minimera risken för arbetsplatsolyckor. Pandox genomför regelbundet utvecklingssamtal för att utveckla både medarbetarna och Pandox som arbetsgivare.

Korruption

Pandox har nolltolerans mot korruption. Pandox investerar och utvecklar fortlöpande sina hotellfastigheter och köper både tjänster och material från byggbranschen, som är en högriskbransch ur ett korruptionsperspektiv. Risker finns också allmänt vid inköp av varor och tjänster varför Pandox har genomfört en antikorruptionsutbildning för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Antikorruption är även en del av Pandox koncernövergripande digitala utbildning.

Pandox har även utarbetat riktlinjer som anges i Uppförandekoden för medarbetare och rutiner för internkontroll såsom exempelvis dubbelsignering vid kontraktsskrivning.

Visselblåsare

Företaget har därutöver ett externt och oberoende visselblåsarsystem för rapportering av oegentligheter som är öppet för både externa parter och anställda.

Hälsa och säkerhet

Inom hotellbranschen finns risker relaterade till hotellsäkerhet, såsom brand eller andra olyckor som kan drabba medarbetare och gäster. Pandox uppfyller relevant lagstiftning och tillämpar brandskyddsåtgärder på samtliga hotell. Beredskapsplaner, regelbundna utbildningar och säkerhetspolicyer finns på plats för att förhindra och begränsa olyckor och incidenter.

hilton garden inn, london, heathrow-airport, exteriör

Mänskliga rättigheter

Pandox har nolltolerans mot kriminalitet, människohandel, prostitution och sexuellt utnyttjande. Under året har noll fall av prostitution rapporterats. Under 2021 inventerades
utbildningsnivån gällande mänskliga rättigheter med särskilt fokus på människohandel och prostitution på hotellen i Pandox Operatörsverksamhet. Majoriteten av hotellen genomför löpande utbildningar som håller en mycket hög
nivå och är oftast framtagna av etablerade organisationer inom området. Utbildningarna ger en djupare förståelse för hur prostitution och sexuellt utnyttjande kan upptäckas, förebyggas och hanteras. Det är enbart enstaka hotell som
inte har en heltäckande utbildning i egen regi och dessa har fått tillgång till andra hotells digitala utbildningar.

Under 2022 ska en due diligence gällande mänskliga rättigheter genomföras. Det är en process för att identifiera, hantera och redovisa företagsrisker kopplade till mänskliga rättigheter både i leverantörskedjan och i egen drift.

Pandox har även ett Modern Slavery Actuttalande, där företaget starkt motsätter sig alla former av exploatering och utnyttjande av arbetskraft och barnarbete.

Datasäkerhet

Det är viktigt att skydda kunders och anställdas personuppgifter och integritet. Pandox använder tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. För att minimera risken för dataöverträdelser sker lokala utbildningar på alla hotell samt obligatorisk koncernövergripande digital utbildning.