Pandox fem fokusområden

Pandox mål om att erbjuda sina hyresgäster hållbara fastigheter bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, till att minska verksamhetens klimatpåverkan och att hantera riskerna till följd av klimatförändringarna. Under 2021 genomfördes en översyn av Pandox väsentliga hållbarhetsfrågor som delats in i fem fokusområden.

Målen bidrar även positivt till Pandox resultat genom kassaflödesdrivande investeringar och nya affärsmöjligheter. Fokusområdena är Miljö­ och klimat, Ansvarsfulla och rättivsa affärer, Nöjda och trygga gäster, Attraktiv arbetsplats samt Inkluderande lokalsamhällen.
Läs mer om målen under respektive fokusområde.