Pandox fem fokusområden

Pandox mål om att erbjuda sina hyresgäster hållbara fastigheter bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, till att minska verksamhetens klimatpåverkan och att hantera riskerna till följd av klimatförändringarna. 

Målen bidrar även positivt till Pandox resultat genom kassaflödesdrivande investeringar och nya affärsmöjligheter. Fokusområdena är Miljö­ och klimat, Ansvarsfulla och rättivsa affärer, Nöjda och trygga gäster, Attraktiv arbetsplats samt Inkluderande lokalsamhällen.
Läs mer om målen under respektive fokusområde.