Pandox fem fokusområden bygger på hållbarhetsaspekter som har väsentlig betydelse för både Pandox och våra intressenter.

Baserat på Pandox intressentdialog och materialitetsanalys har de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna definiterats. Aspekterna har grupperats i fem fokusområden vilka har integrerats i företagets övergripande affärsstrategi.