Väl beprövad strategi
och unik affärsmodell

Pandox affärsidé är att äga och hyra ut hotellfastigheter till starka hotelloperatörer under långa omsättningsbaserade hyresavtal och genom specialistkompetens för aktivt ägande skapa värde genom hela hotellvärdekedjan. Visionen är att bli ett av världens ledande hotellfastighetsbolag.

Strategi

Enbart hotellfastigheter

Pandox strategi är inriktad på hotellfastig-heter som enda tillgångsslag, där specialise-ring och kunskap är avgörande för resultatet.

Stora hotellfastigheter i strategiska lägen

Pandox fokuserar på stora hotellfastigheter i fullservicesegmentet med strategiska lägen i kommersiellt och kulturellt viktiga städer.

Omsättningsbaserade hyresavtal med delade investeringar

Pandox kärnaffär är att teckna långa om - sättningsbaserade hyresavtal med de bästa hotelloperatörerna och delade investeringar, vilket lägger grunden till en hållbar hotell-fastighetsportfölj av hög kvalitet.

Djup hotellexpertis

Pandox är en aktiv ägare med djup hotell-kunskap och erfarenhet av alla förekom-mande driftsmodeller på hotellmarknaden, vilket tillsammans med analys och insikter ger kunskapsfördelar i hotellmarknaden.

Diversifiering i flera dimensioner

Pandox hotellfastighetsportfölj är
diversifierad genom geografi, efterfrågan, varumärken och hotellprodukter, vilket balanserar och jämnar ut effekter av
fluktuationer över en hotellkonjunktur.

Flexibilitet och egen hotelldrift minskar risk

Pandox kan röra sig fritt över hela hotell-värdekedjan och även driva egna hotell. Det minskar risken och öppnar samtidigt nya affärsmöjligheter.