Science Based Targets

Våra vetenskapliga klimatmål blev under 2023 godkända av SBTi vilket är en viktig milstolpe för oss. Målen sätter riktningen för vårt fortsatta hållbarhetsarbete och säkerställer vårt fokus på de områden som orsakar Pandox största CO2-utsläpp

Pandox fick under 2023 sina vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har bedömt Pandox målambition för scope 1 och 2 att vara i linje med en 1,5-gradersbana och Parisavtalet.

Målen innebär att bolaget till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Egen drift (Scope 1 och 2) med 42 procent. De största utsläppen omfattar använt bränsle (Scope 1) och inköpt energi (Scope 2). I Hyresavtal (Scope 3) ska det ske en utsläppsminskning med 25 procent. De
största utsläppen kommer från hyresgästernas totala energianvänding och byggmaterial vid renoveringar. Basåret är 2022.

Processen har skett i samarbete med IVL, Svenska Miljö­institutet, vilket har inneburit
datavalidering, kontinuerligt arbete med att förbättra dataunderlag, utbildning och stöd
under processen. Målen är strategiskt viktiga, ambitiösa och relevanta och säkerställer att Pandox
fokuserar på, och prioriterar, de områden där bolaget har störst klimatpåverkan.

Färdplan för minskade klimatutsläpp

Scope 1- och 2-utsläpp

För affärssegmentet Egen drift (Scope 1 och 2) har styrelsen under året godkänt
ett klimatomställningsprogram om cirka 29 MEUR för åtta fastigheter. Programmet omfattar utfasning av gas och olja, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. Även beteendeförändringar är viktiga för att nå målen.

När projektet är slutfört år 2027 förväntas Pandox ha goda förutsättningar att nå de vetenskapsbaserade utsläppsmålen för Scope 1 och 2 och generera en årlig besparing om cirka 3 MEUR.

Scope 3-utsläpp

Åtgärderna för affärssegmentet Hyresavtal (Scope 3) omfattar också utfasning av olja
och gas, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. Här ingår även
minskade CO2-utsläpp vid renovering och ombyggnad genom exempelvis hållbara materialval samt minskat spill. Målet är inte satt per kategori utan totalt för att tillåta flexibilitet avseende identifierade möjligheter.

Under 2023 påbörjades energiutredningar och analyser vilka kommer resultera i en åtgärdsplan under 2024. Det har även initierats ett projekt avseende renovering av badrum – en av de vanligaste renoveringarna Pandox gör. Under 2023-2026 kommer cirka 600 badrum att renoveras åt Scandic. Syftet med projektet är att hitta vägledande principer som tar klimataspekten i beaktande vid badrumsrenoveringar där uppgraderingar istället för att riva ut funktionellt
fungerade badrum ska vara praxis. Målet är att minska utsläppen och bidra till att nå
det vetenskapliga målet för Scope 3 utan att kompromissa kring gästkomfort, designkänsla och driftskostnader. Arbetet fortsätter under 2024.