Science Based Targets

Pandox skickade under 2022 in sitt åtagande om att ta fram klimatmål till Science Based Target initiative (SBTi). Företaget tog också fram klimatmål som löper till år 2030 i samarbete med IVL Svenska Miljö­institutet.

Klimatmålen lämnades in i slutet av året till SBTi för granskning. Granskning och förhoppningsvis även godkännande av målen är inplanerad till juni 2023. Under granskningen ska SBTi kontrollera att målen är vetenskapligt förankrade och i linje med Parisavtalet.

Denna process har hjälpt Pandox att förbättra kunskapen om de växthusgasutsläpp som sker i värdekedjan och som företaget är både direkt och indirekt ansvarigt för, samt förbättrat dataunderlaget ytterligare. Med SBT-målen får Pandox ett robust ramverk för arbetet med energi- och materialfrågor på koncernnivå. Beräkningarna av utsläppen är gjorda med hjälp av uppmätt data, schabloniserad data där inrapporterad data saknas, livscykelanalyser och spendanalys.

Färdplan för minskade klimatutsläpp

Pandox har redan påbörjat utvecklingen av sin färdplan med åtgärder för att minska klimatutsläppen för att nå klimat-målen.

När det gäller de 20 fastigheter som drivs av Operatörsverksamhet ska åtgärderna fokusera på att minska utsläppen i Scope 1 och 2 där Pandox har direkt påverkan. Pandox ska minska användningen av naturgas, som uppgår till 32 procent av total energianvändning, och ersätta den med energi från värmepumpar. Under 2022 genomfördes en utredande studie i fyra hotell i Tyskland, England och Belgien för att undersöka möjligheten att konvertera från gasberoendet. Ytterligare tio studier kommer genomföras under 2023. Utfasning av naturgas ska ske i kombination med energieffektivisering. Exempelvis genom förbättrade styrsystem och utökade möjligheter till förnybar energi.

Måluppfyllnad genom beteendeförändring i egen drift

Förutom ovanstående är det viktigt att skapa engagemang, förståelse och beteendeförändring för att nå klimatmålen i egen drift. Från och med 2023 kommer hotelldirektörerna bli ansvariga för att de når sina klimatmål. Målen kommer brytas ner per fastighet i underkategorierna vatten och energi. Dessa implementeras i hotellchefernas produktivitetssystem där de dagligen följer intäkter och bemanning. Syftet med att integrera den nya hållbarhetsmodulen i det operativa systemet är att säkerställa dagligt fokus på att även uppnå de hållbarhetsrelaterade målen samt synliggöra hur varje fastighet bidrar till dessa. Kompletterande mål inom underkategorierna avfall, tvätt och kemikalier, som också är relevanta inom Operatörsverksamhet, ska införas även om dessa inte är en del av klimatmålen. Målen kommer viktas samman till ett hållbarhetsindex utifrån väsentlighetsgrad som ska ligga till grund för gröna incitament för hotelldirektörerna. Hotelldirektören kommer behöva involvera sin personal för att kunna uppnå målen. Det kommer finnas en ansvarig avdelningschef per underkategori som har huvudansvaret att driva och involvera flertalet anställda över avdelningsgränserna för att uppnå målen. Dessa kommer få utbildning och support av systemet. Målen i respektive underkategori kommer brytas ner i de aktiviteter som gör mest skillnad. De ansvariga kommer få ett tydligt mandat och tid för att kunna prioritera aktiviteterna samt finansiellt incitament för att uppnå målen. Kommunikation kring mål och den gröna omställningen kommer även att rikta sig till hotellgästerna.

Utbildning inom materialinköp och samarbete med hyresgäster

I de 137 fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster inom Fastighetsförvaltning ska åtgärderna främst bidra till att minska Scope 3-utsläppen i de kategorier som står för mer än 67 procent av utsläppen. Det handlar om materialinköp vid renovering och ombyggnation samt hyresgästernas energianvändning. Under 2023 ska IVL Svenska Miljö­institutet arbeta tillsammans med Pandox för att öka kunskapen om materialinköpens påverkan på utsläpp och vilka alternativ som finns på marknaden. Dessutom ska utbildningar om cirkularitet genomföras internt, gällande återbrukat byggmaterial samt material som är tillverkat av förnybar eller återvunnen råvara. Ambitionen är att implementera guidande verktyg för inköpsprocessen. Pandox behöver även arbeta med energieffektiviseringar i de uthyrda fastigheterna. Företaget började under 2022 inventera och utreda fastigheterna i Fastighetsförvaltning ur ett energiperspektiv. Utredningar genomförs först i de byggnader som har lägst energiklass. Exempelvis granskas klimatskal, installationer och driftrutiner på plats för att hitta potentiella besparingsåtgärder som gagnar både hyresgäst och Pandox. Andra faktorer som är av intresse för helhetsanalysen är kommande myndighetskrav, geografiskt läge, uppvärmningssystem, kontraktslängder etc. Därefter genomförs energisimulering av fastigheterna där olika alternativ kan testas för att kunna sätta samman förslag på åtgärdspaket som når olika energiklasser. Energieffektiviseringsåtgärder kommer att vara en del av den årliga investeringsprocessen från och med 2023 och ligga till grund för dialoger avseende gröna avtal med hyresgäster i Fastighetsförvaltning.