Pandox Fair Play

Liksom handbollen, präglas Pandox hållbarhetsarbete av hög intensitet, engagemang och integritet. Framgång kräver dessutom lagarbete och ömsesidig respekt. Därför kallar Pandox sin hållbarhetsstrategi för Fair Play.

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer. De väsentliga hållbarhetsfrågorna har definierats utifrån Pandox väsentlighetsanalys.

För att lyckas krävs att Pandox är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och utvecklar ansvarsfulla medarbetare samt att affärsverksamheten drivs på ett ansvarsfullt, etiskt och effektivt sätt. Företagets inställning är att det går att adressera klimatutmaningen och samtidigt bidra till företagets affär genom lönsamma gröna investeringar med god avkastning.

Hållbarhetsstrategi med affärsfokus

Pandox hållbarhetsstrategi bygger på vår vision och våra affärsmål och den hållbarhetspåverkan dessa har på omvärlden, samt frågor som är viktiga för intressenterna. Hänsyn har även tagits till trender, risker och möjligheter. 

Hållbarhet är integrerat i vår affärsmodell och en del av vårt dagliga arbete. Det finns tydliga aktiviteter och mål inom respektive fokusområde, och en medvetenhet om att förutsättningarna för hållbarhetsarbetet skiljer sig åt mellan våra två affärssegment Hyresavtal och Egen drift.

Strategin har fem fokusområden med underliggande väsentliga hållbarhetsfrågor:
Miljö­ och klimat, Ansvarfulla och rättvisa affärer, Nöjda och trygga gäster, Attraktiv och jämställd arbetsplats och Inkluderande lokalsamhällen.

Läs mer om Pandox fokusområden.

För att möjliggöra ett hållbart arbete i alla led har Pandox formulerat en uppförandekod för medarbetare respektive en för affärspartners samt en miljö­policy.

Läs mer om styrdokument.