Pandox Fair Play

Liksom handbollen, präglas Pandox hållbarhetsarbete av hög intensitet, engagemang och integritet. Framgång kräver dessutom lagarbete och ömsesidig respekt. Därför kallar Pandox sin hållbarhetsstrategi för Fair Play.

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer. De väsentliga hållbarhetsfrågorna har definierats utifrån Pandox väsentlighetsanalys.

För att lyckas krävs att Pandox är en attraktiv arbetsgivare som rekryterar och utvecklar ansvarsfulla medarbetare samt att affärsverksamheten drivs på ett ansvarsfullt, etiskt och effektivt sätt. Företagets inställning är att det går att adressera klimatutmaningen och samtidigt bidra till företagets affär genom lönsamma gröna investeringar med god avkastning.

Hållbarhetsstrategi med affärsfokus

2018 tog Pandox ett helhetsgrepp om företagets hållbarhetsarbete. Resultatet är hållbarhetsstrategin Fair Play 2.0.

Strategin har fem fokusområden med underliggande väsentliga hållbarhetsfrågor:
Miljö och klimat, Ansvarfulla och rättvisa affärer, Nöjda och trygga gäster, Attraktiv och jämställd arbetsplats och Levande lokalsamhällen. Läs mer om Pandox fokusområden.

För att möjliggöra ett hållbart arbete i alla led har Pandox formulerat uppförandekod för medarbetare, uppförandekod för affärspartners samt en miljöpolicy. Läs mer om styrdokument.

Arbetsprocesser

affärsprocess modell