Miljö­ och klimat

Målet med Pandox klimat- och miljö­arbete är resurseffektiva fastigheter och en drift som minskar miljö­- och klimatavtryck. Ett annat viktigt område är att genomföra åtgärder för att anpassa fastigheter och verksamhet till ett förändrat klimat.

Pandox är verksamt i en bransch som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt. Fastigheter står för 36 procent av växthusgasutsläppen i Europa1). Pandox största miljö­- och klimatpåverkan kommer främst från uppvärmning, kyla och elanvändning, samt från användning av byggmaterial vid exempelvis renoveringar och ombyggnation. Även vattenanvändning, avfallshantering och ett cirkulärt tänkande är viktiga hållbarhetsfrågor. Pandox fokuserar särskilt på två områden; ökad användning av hållbara material samt klimatanpassning av fastigheter.

Pandox fokuserar därför på aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten. Företaget arbetar även löpande med att öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material, samt övergå till förnybara energikällor när det är möjligt.

Pandox Science based targets

Pandox fick under 2023 sina vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har bedömt Pandox målambition för scope 1 och 2 att vara i linje med en 1,5-gradersbana och Parisavtalet.

Målen innebär att bolaget till år 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser i Egen drift (Scope 1 och 2) med 42 procent. De största utsläppen omfattar använt bränsle (Scope 1) och inköpt energi (Scope 2). I Hyresavtal (Scope 3) ska det ske en utsläppsminskning med 25 procent. De
största utsläppen kommer från hyresgästernas totala energianvänding och byggmaterial vid renoveringar. Basåret är 2022.

Varför är detta viktigt?

De godkända målen är satta i enlighet med den senaste klimatvetenskapen och 1,5-gradersbanan
och fokuserar på de områden där Pandox har störst klimatpåverkan. Detta ger Pandox en tydlig
riktning för sitt fortsatta hållbarhetsarbete och säkerställer att Pandox även kommer kunna möta
kommande regelkrav som utformas i linje med Parisavtalet.

Hur ska målen nås?

• Fasa ut olja och gas i utvalda fastigheter
• Implementera energieffektiviseringsåtgärder
• Öka andelen förnyelsebar energi
• Medvetna materialval i renovering för lägre
klimatavtryck och ökad andel återbrukat