Miljö­ och klimat

Målet med Pandox klimat- och miljö­arbete är resurseffektiva fastigheter och en drift som minskar miljö­- och klimatavtryck. Ett annat viktigt område är att genomföra åtgärder för att anpassa fastigheter och verksamhet till ett förändrat klimat.

Pandox är verksamt i en bransch som bidrar till stora utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet negativt. Fastigheter står för 36 procent av växthusgasutsläppen i Europa1). Pandox största miljö­- och klimatpåverkan kommer främst från uppvärmning, kyla och elanvändning, samt från användning av byggmaterial vid exempelvis renoveringar och ombyggnation. Även vattenanvändning, avfallshantering och ett cirkulärt tänkande är viktiga hållbarhetsfrågor. I den uppdaterade väsentlighetsanalysen som genomfördes 2021 framkom två nya väsentliga frågor; Ökad användning av hållbara material samt klimatanpassning av fastigheter.

Pandox fokuserar därför på aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten. Företaget arbetar även löpande med att öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material, samt övergå till förnybara energikällor när det är möjligt.

Pandox har under 2022 både skickat in sin avsiktsförklaring och framtagna klimatmål till Science Based Target initiative för granskning.

Pandox mål och resultat inom fokusområde miljö­ och klimat