Avfall och återvinning

Pandox vill uppmuntra till ett mer cirkulärt tänkande i materialval och avfallshantering. Inom Pandox egen hotellverksamhet genereras avfall främst i form av förpackningar och emballage från inköpta varor. I hotellköken
genereras även matavfall.

Generering av avfall och dess påverkan

Avfall genereras i flera olika led inom Pandox – på hotellen i daglig drift, i löpande fastighetsförvaltning och i byggprojekt. Inom Pandox egen hotellverksamhet genereras avfall främst i form av förpackningar och emballage till inköpta varor. I hotellköken genereras även matavfall. Vid renoveringar och ombyggnationer genereras avfall både i form av emballage för varor som används i byggnationen och när man river befintliga strukturer. Det gäller för alla typer av bygg- och underhållsprojekt som genomförs – oavsett om det är badrumsrenoveringar, utbyggnader eller utbyte av tekniska installationer. Avfall genereras också uppströms i värdekedjan – vid produktion av de varor och material Pandox köper in – och nedströms i värdekedjan – av våra hyresgäster och hotellgäster. Pandox anlitar avfalls- och återvinningsbolag som hämtar och omhändertar det sorterade avfallet.

Åtgärder för minskat avfall och ökad återvinning

Pandox mål i Egen drift är att minska mängden avfall till 1,0 kg per gästnatt år 2025 och till EU-nivån 0,6 kilogram per gästnatt senast år 2030. Under året var denna siffra i genomsnitt 1,2 (1,2) kg per gästnatt. Det finns även ett mål relaterat till återvinningsgrad; hotellen ska återvinna 65 procent senast 2025 och nå EUnivån 85 procent 2030. Under 2023 var denna nivå 57 (53) procent. Denna data inkluderar 15 av 20 hotell där den gröna modulen finns installerad och tillförlitlig data finns tillgänglig.

Matsvinn utgör i genomsnitt 4–12 procent av matkostnaderna för hotell. Detta innebär finansiella förluster, och det bidrar negativt till växthusgasutsläpp. Pandox arbetar sedan 2019 med ett foodtech-system som kategoriserar och registrerar all mat som slängs vilket gör det möjligt för hotell att identifiera vilka typer av mat som går till spillo, och om avfall uppstår före eller efter konsumtion. Syftet är att öka kunskapen kring överproduktion och förbättra inköpsplaneringen. Dessutom används olika metoder för att minska matsvinn. På frukostbuffén finns till exempel
bulkdispensrar för sylt, smör och honung istället för engångsartiklar och yoghurtmaskiner istället för plastförpackningar.

Pandox mål är att minska matsvinnet med 30 procent per år i de 15 hotellfastigheter som
installerat systemet. 2023 var det genomsnittliga resultatet 35 procent. Ytterligare tre hotell kommer installera systemet under 2024.

Exempel på åtgärder som hittills visat sig framgångsrika är användning av Too Good To Go
– en app som gör det möjligt för hotell att sälja överblivna råvaror till ett rabatterat pris – samt
donation av kaffesump till lokala trädgårdar.