Avfall och återvinning

Pandox ambition är att uppmuntra ett mer cirkulärt tänkande när det gäller användning av material och minskning av avfallsmängderna. Återvinning och återanvändning av material blir allt viktigare, både för att minska klimatutsläppen och för att nyttja naturresurserna på ett mer effektivt sätt.

Generering av avfall och dess påverkan

Avfall genereras i flera olika led inom Pandox – på hotellen i daglig drift, i löpande fastighetsförvaltning och i byggprojekt. Inom Pandox egen hotellverksamhet genereras avfall främst i form av förpackningar och emballage till inköpta varor. I hotellköken genereras även matavfall. Vid renoveringar och ombyggnationer genereras avfall både i form av emballage för varor som används i byggnationen och när man river befintliga strukturer. Det gäller för alla typer av bygg- och underhållsprojekt som genomförs – oavsett om det är badrumsrenoveringar, utbyggnader eller utbyte av tekniska installationer. Avfall genereras också uppströms i värdekedjan – vid produktion av de varor och material Pandox köper in – och nedströms i värdekedjan – av våra hyresgäster och hotellgäster. Pandox anlitar avfalls- och återvinningsbolag som hämtar och omhändertar det sorterade avfallet.

Åtgärder för minskat avfall och ökad återvinning

Pandox vill förbättra avfallshanteringen för att skapa ett cirkulärt förhållningssätt. Under året togs två nya mål för den egna hotelldriften i Operatörsverksamhet fram om att minska mängden avfall till 1,0 kilogram per gästnatt år 2025 och till EU-nivån 0,6 kilogram per gästnatt senast år 2030. Genomsnittet för ett normalår i Pandox egen drift är 1,5 kilogram per gästnatt.

Under året var denna siffra i genomsnitt 1,2 kg per gästnatt. Det andra målet handlar om återvinning och att hotellen ska återvinna 65 procent senast 2025 och EU-nivån 85 procent 2030. Under 2022 var denna nivå 53 procent. Under året togs individuella handlingsplaner fram för 13 av de 16 hotellen som är del av de gröna investeringsprogrammen. Handlingsplanerna är baserade på de avfallsgranskningar som genomfördes under 2021. Utmaningen ligger i att förstå hela avfallsströmmen. Även om det finns möjlighet till sortering för gästen på rummet, så har det ingen betydelse om inte städpersonalen har samma möjlighet att tillvarata sorteringen på sina städvagnar. Åtgärderna som är framtagna involverar därför majoriteten av avdelningarna med ansvar för mat och dryck, städ, kontor och teknik. På så sätt säkerställs att avfallet minimeras under gästens hela vistelse.

Exempel på åtgärder som införts är att hotellen har börjat använda bulkdispensrar för sylt, smör och honung istället för engångsartiklar, installera yoghurtmaskiner istället för plastförpackningar, och ställa krav på leverantörer av rent linne att de ska vara inslagna i tyg istället för plastfolie för att minska plastförbrukningen. Nästa steg blir att förbättra visualiteten och uppföljningen av målen för hotelldirektören och dess personal i deras dagliga arbete. Detta ska införas under 2023.

Minskat matavfall i egen drift

I snitt utgör matsvinn 4–12 procent av matkostnaderna för hotell1). Mer än en tredjedel av all mat globalt slängs, vilket motsvarar cirka 10 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Pandox har anlitat ett foodtech-bolag som med sitt system kan kategorisera och registrera all mat som slängs. Systemet gör det möjligt för hotell att identifiera vilka typer av mat som går till spillo, om avfall uppstår före eller efter konsumtion, det vill säga vid tillagning i köket eller från tallriksavfall. Dessutom går det att identifiera var i hotellen de uppstår, såsom exempelvis från banketter, konferenser eller från frukostbuffén. I systemet ingår en AI-teknik som lär sig identifiera maten som slängs vilket innebär att den manuella kategoriseringen inte behövs framöver, utan ska kunna ske automatiskt inom ett år. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring överproduktion och förbättra inköpsplaneringen.

Under första kvartalet 2022 rullade Pandox ut sitt program för matsvinn på 15 av sina 20 hotell i egen drift med målet att minska matsvinnet i genomsnitt med 30 procent per hotell 1) Enligt en analys genomförd av Winnow. från och med 2023. Av de fem hotell som inte deltar i programmet har fem hotell inte ett tillräckligt matutbud för att göra projektet relevant eller har inte varit i drift under året. Vidare har uppkopplings- och tekniska problem på tre av hotellen inneburit förseningar av själva användandet. För 12 av de 15 hotellen som har implementerat systemet, var den genomsnittliga matkategoriseringsnoggrannheten 92 procent och matsvinnet minskade i snitt med 23 procent.

Hotellen har fått ovärderliga insikter om vad deras huvudsakliga matavfall är, vilket har medfört att de kunnat utforma minskningsstrategier baserat på resultatet. Exempel på åtgärder är att minska tallriksstorleken och att använda To Good To Go – en app för överskott av matsvinn som gör det möjligt för hotell att sälja sina oanvända livsmedel till rabatterat pris. Hotel Indigo i Bryssel har dessutom tagit fram instruktioner kring hur kockarna ska hantera restprodukter och matavfall som kan uppstå vid tillagandet av respektive maträtt på menyn. Dessutom har inköpsprocessen förbättrats och inköp av varor som slängs ofta har minskat.