Valberedning 2023

Den 14 september 2022 offentliggjordes följande ledamöter, utsedda av Pandox AB:s största aktieägare, i valberedningen inför årsstämman 2023.

I enlighet med beslut på Pandox årsstämma 2022 skall Pandox valberedning inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av de per 31 juli 2022 fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. I enlighet härmed har Helene Sundt AB och Christian Sundt AB utsett en gemensam ledamot i valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningenSammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, Eiendomsspar AS (Valberedningens ordförande)

- Leiv Askvig, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt

- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB (publ)

- Dick Bergqvist, AMF

- Camilla Wirth, Alecta