Miljö­certifieringar

Pandox arbetar med att miljö­certifiera fastigheterna och driften enligt erkända certifieringsstandarder och med hjälp av oberoende part. Certifieringarna är bra verktyg för att förbättra miljö­prestandan genom åtgärder i såväl byggnad som förvaltning och drift. De bidrar också till att öka kunskapen och engagemanget internt för miljö­arbetet.

Diagrammet visar andelen av Pandox totala antal miljö­certifieringar och miljö­ledningssystem. Vissa hotell har flera certifieringar. 

Certifiering av fastigheterna

Pandox certifierar sina fastigheter enligt BREEAM som är en etablerad standard i Europa för gröna fastigheter. Vid certifieringen bedöms och poängsätts områdena energi, transporter, vatten, avfall, föroreningar, hälsa och inomhusmiljö­, mark och ekologi, material, innovation och ledning. Målsättningen är att samtliga fastigheter inom Egen drift ska vara certifierade senast år 2030. Pandox ambition är att uppnå betyget Very Good enligt BREEAM In Use. Vid årsslutet 2023 var 12 av 20 fastigheter inom Egen drift certifierade. Fastigheterna är belägna i Tyskland, Belgien, Finland och Storbritannien.

Anledningen till förändringen i Egen drift är att två certifierade hotellfastigheter omklassificerades till Hyresavtal och en hotellfastighet missade att förnya sin certifiering. Dessutom förvärvades tre nya hotellfastigheter vilka saknade certifieringar. Dessa beräknas bli certifierade under 2024.

Certifiering av Pandox fastigheter i Hyresavtal, som hyrs ut till andra hotelloperatörer är också av stor betydelse. En fastighet håller på att certifieras enligt BREEAM. För att flera fastigheter ska kunna certifieras krävs dock samsyn och samarbete mellan Pandox och hyresgästen. För att kunna genomföra en certifiering krävs uppgradering av exempelvis system och teknikinstallationer – men också ett stort engagemang från hyresgästens medarbetare. Åtgärder måste också integreras i hotelloperatörens löpande drift och underhållsplaner. Detta ligger idag utanför befintlig avtalsstruktur och kräver därför att hyresgästen ser BREEAM-certifieringen som en affärsmöjlighet även för dem.

Certifiering av hotelldriften

Green Key-certifieringen är en av de ledande standarderna inom miljö­ansvar och hållbar drift inom turistnäringen, bland annat hotell. Certifieringen säkerställer att miljö­åtgärder genomförs som leder till minskad energi- och vattenanvändning, användning av förnybar el, källsortering och återvinning samt inköp av miljö­märkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Dessutom ska hotellen arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter. Andra relevanta, tredjepartsgranskade certifieringar är Svanen, Green Tourism och miljö­ledningssystemet ISO 14001.

Pandox ambition är att all hotelldrift inom Egen drift ska vara miljö­certifierad enligt Green Key senast tre år efter driftsövertagande, om inte annan miljö­certifiering redan finns. Andelen miljö­certifierade hotell inom Pandox Egen drift var 80 (100) procent av 20 hotell vid utgången av 2023. Den lägre procentsatsen beror på att ett hotell behövde förnya sin Green Key certifiering.

Av de 137 hotellen inom Hyresavtal, som drivs av hyresgäster, hade 79 (74) procent någon form av miljö­certifiering av hotelldriften. Pandox följer årligen upp miljö­certifieringarna och har dialoger med de hyresgäster som ännu inte har detta på plats.