Miljöcertifiering och investeringar

Pandox största miljöpåverkan kommer från fastigheterna och då främst från uppvärmning och el samt användning av byggmaterial. Därför fokuserar Pandox på olika aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution.

Företaget ska öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material samt övergå till förnyelsebara energikällor när det är möjligt.

Pandox arbetar mot ett långsiktigt mål att öka användningen av förnybara energikällor, vilket är en del i företagets ambition att erbjuda gröna fastigheter. Under 2020 använde 77 (87) procent av de totalt 114 (95) hotell som redovisade sin data till Pandox någon typ av förnyelsebar energi, som till exempel el från vind och vattenkraft. I Fastighetsförvaltning var motsvarande siffra 76 (89) procent. Datainsamlingen för 2020 omfattar fler hotell i fastighets-portföljen än 2019 och många av dessa har ännu inte förnyelsebar energi.

BREEAM

BREEAM är den etablerade standarden i Europa för gröna fastigheter. Vid certifieringen bedöms och poängsätts områdena energi, transporter, vatten, avfall, föroreningar, hälsa och inomhusmiljö, mark och ekologi, material, innovation och ledning. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra miljöprestandan genom åtgärder i såväl byggnad som förvaltning och drift, samt ett sätt att öka kunskapen och engagemanget internt för miljöarbete. Pandox mål är att uppnå minst betyget Very Good.

BREEAM

Energibesparande projekt

Under 2020 fick många planerade projekt med bland annat energibesparande åtgärder inom Fastighets-förvaltning skjutas på framtiden på grund av covid-19. Exempel på projekt som har genomförts är den omfattande uppgraderingen av ventilationen på Scandic Alexandra i Molde. Byggnaden försörjdes av en mängd separata fläktaggregat som saknade värmeåtervinning. Totalt har fem nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning installerats. Detta beräknas spara ungefär 150 000 kWh per år. I övriga ventilationsaggregat har man installerat frekvensstyrning för effektivare styrning mot det aktuella behovet. Dessa är nu även utrustade med värme-återvinning. Vidare har ny styr-och reglerutrustning installerats för att kunna optimera driften.

Läs mer om våra fastigheter