Miljöcertifiering och investeringar

Pandox största miljöpåverkan kommer från fastigheterna och då främst från uppvärmning och el samt användning av byggmaterial. Därför fokuserar Pandox på olika aktiviteter för att minska energi- och vattenkonsumtionen, samt öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution.

Företaget ska öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material samt övergå till förnyelsebara energikällor när det är möjligt.

Pandox arbetar mot ett långsiktigt mål att öka användningen av förnybara energikällor, vilket är en del i företagets ambition att erbjuda gröna fastigheter. Under 2021 var den totala andelen förnybar energi 41 (38) procent av den totala energianvändningen, till exempel el från vind- och vattenkraft. För hotellen inom Fastighetsförvaltning var andelen förnybar
energi 39 (38) procent och i Operatörsverksamhet var andelen 48 (38) procent

BREEAM

BREEAM är den etablerade standarden i Europa för gröna fastigheter. Vid certifieringen bedöms och poängsätts områdena energi, transporter, vatten, avfall, föroreningar, hälsa och inomhusmiljö, mark och ekologi, material, innovation och ledning. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra miljöprestandan genom åtgärder i såväl byggnad som förvaltning och drift, samt ett sätt att öka kunskapen och engagemanget internt för miljöarbete. Pandox mål är att uppnå minst betyget Very Good.

BREEAM

Energibesparande projekt

Pandox som fastighetsägare är det av stor vikt att underhålla och energieffektivisera fastigheterna, dels för att bibehålla fastighetsvärdet och minska driftskostnaderna, men även ur ett miljöhänseende.
Under 2021 har flera energibesparande projekt inom Fastighetsförvaltning genomförts, med uppskattade årliga besparingar på nästan 520 000 kWh och 7,6 miljoner liter vatten.

Läs mer om våra fastigheter