Finansutskott

Styrelsen utsåg den 12 april 2022 ett finansutskott bestående av styrelseledamöterna Bengt Kjell (ordförande), Christian Ringnes och Jon Rasmus Aurdal. 

Pandox ledning i form av bland annat vd och CFO har närvarat vid utskottets möten med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Utskottet har behandlat frågor av särskild betydelse för Pandox finansiella ställning, som till exempel hyresbetalningar och uppfyllande av villkor i kreditavtal. Erfarenheterna av finansutskottets arbete är goda och styrelsen har åter föreslagit valberedningen att en prövning om behovet av ett finansutskott även ska göras 2023, och i det fall det inrättas, att arvodet för ledamöter från styrelsen ska vara på samma nivå som för
revisionsutskottet.

Under 2022 har finansutskottet haft fem möten, vilka avrapporterats till styrelsen.