Finansutskott

Styrelsen utsåg den 12 april 2022 ett finansutskott bestående av styrelseledamöterna Bengt Kjell (ordförande), Christian Ringnes och Jon Rasmus Aurdal. 

Pandox ledning i form av bland annat vd och CFO har närvarat vid utskottets möten med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Utskottet bereder styrelsens beslut i frågor om finansiering, likviditet och finansiella ställning, som till exempel hyresbetalningar och uppfyllande av villkor i kreditavtal. 

Under 2021 har finansutskottet haft fem möten, vilka avrapporterats till styrelsen.