Ett år med högt affärstempo

2023 var ett bra år för Pandox med ett starkt driftnetto och ett högt affärstempo. Totala intäkter och totalt driftnetto ökade med 21 procent respektive 13 procent jämfört med 2022, drivet av högre
omsättningsbaserade hyror i affärssegmentet Hyresavtal och god tillväxt i affärssegmentet Egen drift. Vi avslutade året starkt och vår utblick är positiv.

2023 i korthet

Rekordhögt driftnetto

En stark finansiell prestation

Vi levererade under 2023 den högsta omsättningen och driftnettot i företagets historia, medan cash earnings minskade något på grund av snabbt och kraftigt stigande marknadsräntor och därmed högre finansiella kostnader. För 2023 föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 (2,50) SEK per aktie,

Värdeskapande i befintlig portfölj

Under 2023 har vi investerat 922 MSEK i projekt som på olika sätt ökar kassaflödet i fastigheterna. Det är en styrka att kunna investera i hög takt även i en mer osäker omvärld. Tittar vi framåt har vi en pipeline med projekt som kommer att bidra positivt till vår tillväxt i driftnetto kommande år.

Stora framsteg inom hållbarhet

En viktig milstolpe var att våra vetenskapliga klimatmål för växthusgasutsläpp validerades och godkändes av Science Based Targets intititive (SBTi). Det befäster också hållbarhet som ett prioriterat område för Pandox kommande år.

Året i siffror

Intäkter & driftnetto, MSEK
Investeringar, MSEK
Belåningsgrad, %
Cash earnings, MSEK

Marknadsvärde per land, MSEK

23%
22%
19%
8%
6%
22%

Se här för fler nyckeltal

Viktiga steg inom hållbarhet

Godkända Science Based Targets

Våra vetenskapliga klimatmål blev i november godkända av SBTi vilket är en viktig milstolpe för oss. Målen sätter riktningen för vårt fortsatta hållbarhetsarbete och säkerställer vårt fokus på de områden som orsakar Pandox största CO2-utsläpp.

Stort klimatomställningsprogram i Egen drift

Beslut om ett klimatomställningsprogram om cirka 29 MEUR för åtta fastigheter. Programmet
omfattar utfasning av gas och olja, energieffektivisering samt en ökad andel förnyelsebar energi. När projektet är slutfört år 2027 förväntas Pandox ha goda förutsättningar att nå de vetenskapsbaserade utsläppsmålen för Scope 1 och 2 och generera en årlig besparing om cirka 3 MEUR.

Hållbarhetslänkade lån

Med hjälp av de validerade SBTi-målen hållbarhetslänkade vi i december också befintliga banklån om motsvarande 2 200 MSEK med två banker. Lånen är kopplade till ambitiösa och relevanta mål inom miljö, socialt och styrning och är en kvalitetsstämpel för vårt hållbarhetsarbete. Vi ser goda förutsättningar att kunna hållbarhetslänka majoriteten av våra banklån på sikt.

CFO-ord

"Ett år med hög förändringstakt"

En hög förändringstakt medför nya krav och förväntningar i rollen som CFO. En CFO förväntas idag vara visionär och leda förändringar, vilket är ett skifte från den traditionella rollen som främst fokuserat på historiska data vid beslutsfattande. Idag är det lika viktigt att blicka framåt som bakåt och nya områden kommer till, vilket stället krav på en bredare kompetens hos dagens finansfunktioner.

Läs mer här