Ett år med hög förändringstakt

En hög förändringstakt medför nya krav och förväntningar i rollen som CFO. En CFO förväntas idag vara visionär och leda förändringar, vilket är ett skifte från den traditionella rollen som främst fokuserat på historiska data vid beslutsfattande. Idag är det lika viktigt att blicka framåt som bakåt och nya områden kommer till, vilket stället krav på en bredare kompetens hos dagens
finansfunktioner.

2023 var ett år där efterfrågan på hotellmarknaden ökade men även ett år med ökande basräntor
och inflation. Vår affärsmodell som bygger på omsättningsbaserade hyror utgör förvisso ett skydd mot inflation men ökande basräntor kräver god planering och framförallt god framförhållning.
Tidigt under året utökade vi den räntesäkrade delen av vår låneportfölj, närmare bestämt är nu 76 procent säkrat på några års sikt och detta ger oss en förutsägbarhet i våra räntekostnader för kommande år.

Vår finansiering som uteslutande består av banklån gör att vår låneportfölj är stabil men också att vi fortsatt har tillgång till likviditet till goda villkor hos våra nordiska och internationella banker.

Pandox första hållbarhetslänkade banklån är nu på plats vilket är en viktig milstolpe och en kvalitetsstämpel för vårt hållbarhetsarbete. Vi har integrerat vårt hållbarhetsarbete i vår verksamhet och har ambitiösa mål kopplade till vår CO2-utsläpp, riskhantering och styrning.
Våra vetenskapliga klimatmål blev godkända av SBTi i oktober vilka sätter riktningen för vårt fortsatta hållbarhetsarbete och säkerställer vårt fokus på de områden som orsakar Pandox största CO2-utsläpp. Det nya CSRD-direktivet kommer med all sannolikhet fortsätta utvecklas. Vi valde redan i år att rapportera med utgångspunkt i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) men detta är sannolikt bara inledningen på hur den slutliga rapporteringen kommer se ut. Det är lite som det var att jobba med IFRS när det var nytt och okänt.

"Vår finansiering som uteslutande består av banklån gör att vår låneportfölj är stabil men också att vi fortsatt har tillgång till likviditet till goda villkor hos våra nordiska och internationella banker."

Anneli Lindblom, CFO

Internt har vi fortsatt vår resa mot att arbeta effektivare. Vi har gjort ett omtag på vår finansiella
plattform och ställt oss den svåra frågan om vi arbetar på rätt sätt, och vilka ytterligare förändringar och förbättringar vi kan göra. Det är viktigt att vi har en organisation med många olika kompetenser, både tekniska och dataanalytiska utöver den klassiska redovisningskompetensen, för att samarbeta i en modern finansfunktion.

Den som provat att förändra sitt sätt att arbeta, vet också att det är betydligt svårare än man tror att förändra en vana men samtidigt är det både roligt och lärande att arbeta med förändringar.

Att balansera både det historiska och framtidsperspektivet samtidigt som agendan utökas är en stor utmaning. Det är samtidigt en fantastisk möjlighet att bygga framtiden på ett nytt och modernt sätt men med en del av historien som grund för framtiden.

Stockholm i mars 2024
Anneli Lindblom