Materialitetsanalys

Pandox hållbarhetsstrategi bygger på att kommersiellt integrera hållbar­het i affärsmodellen och därigenom lägga grunden för hållbar tillväxt. Strategin tar hänsyn till intressenternas krav och förväntningar enligt senaste materialitetsanalysen.

Vikiga hållbarhetsfrågor

2018 genomförde Pandox en väsentlighetsanalys för att säkerställa att de hållbarhetsfrågor där företaget har störst påverkan och som är viktigast för intressenterna prioriteras i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Genom extern benchmark, nulägesanalys och intervjuer med medarbetare identifierades Pandox viktigaste hållbarhetsfrågor längs med värdekedjan.

Rapport Materialitets-analys

Läs hela rapporten om materialitetsanalysen i årsredovisningen nedan.

Resultat materialitetsanalys

Hållbarhetsfrågorna analyserades och prioriterades utifrån positiv och negativ påverkan på omvärlden ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. De viktigaste intressentgrupperna identifierades genom en kartläggning av intressenternas inflytande på och intresse för Pandox verksamhet. För att kunna definiera och prioritera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna genomförde Pandox intervjuer och webbenkäter med företagets viktigaste intressentgrupper. Resultaten diskuterades och validerades i en workshop med ledande befattningshavare.

Materialitetsanalysen från 2018 visar att hållbarhetsaspekten "Minska energikonsumtion och Co2e utsläpp" har högst påverkan på intressenters beslut men endast mellanhög ekonomisk, miljömässig och social påverkan på verksamheten. Den aspekt med minst påverkan på intressenters beslut är föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

Hållbarhetsaspekterna med störst påverkan på verksamheten är medarbetares hälsa och säkerhet samt att säkerhetsställa kundintegritet och skydda kunddata. Dessa hanteras inom målområdena Attraktiv arbetsgivare och Datasäkerhet och kundintegritet.

Intressentdialog

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer.

Se sidan 147-149 i Pandox årsredovisning 2020