Materialitetsanalys

Pandox hållbarhetsstrategi bygger på att kommersiellt integrera hållbar­het i affärsmodellen och därigenom lägga grunden för hållbar tillväxt. Strategin tar hänsyn till intressenternas krav och förväntningar enligt senaste materialitetsanalysen.

Vikiga hållbarhetsfrågor

Under hösten 2021 genomfördes en ny intressentdialog, med syftet att undersöka om det skett några förändringar i intressenternas förväntningar och krav.

Arbetet inleddes med en omvärldsanalys och djupintervjuer med sakkunniga intressenter för att identifiera nya hållbarhetsfrågor som kan vara väsentliga för Pandox. Därefter genomfördes enkäter, där intressenterna fick värdera hur viktigt det är att Pandox jobbar med respektive hållbarhetsfråga. Pandox testade såväl de tidigare väsentliga hållbarhetsfrågorna, som nya frågor, bland annat biologisk mångfald, klimatanpassning, gröna transporter och välbefinnande, men också frågan om ökat samarbete mellan hotellkedjor, fastighetsägare respektive leverantörer.

Pandox genomförde därefter en ny väsentlighetsanalys, för att värdera Pandox positiva och negativa påverkan på omvärlden i hela värdekedjan ur ekonomiskt, miljö­mässigt och socialt perspektiv. I GRI Standarders uppdatering i oktober 2021, poängteras vikten av att företag arbetar med och rapporterar på de hållbarhetsfrågor där företaget har störst påverkan på omvärlden.
Resultatet presenteras i matrisen nedan. 

Intressentdialog

Pandox viktigaste bidrag till en mer hållbar utveckling ligger i utvecklingen av lönsamma gröna fastigheter och gröna avtal med hotelloperatörer.