Ett år då styrka var avgörande

2021 var ännu ett utmanade och omtumlade år. Det nya året inleddes som det gamla året slutade – med hårda restriktioner och en mycket låg efterfrågan i hotellmarknaden. I takt med ett förbättrat smittoläge, ökad takt i vaccinationsprogram och avveckling av de allra hårdaste restriktionerna började efterfrågan sakta öka i början av det andra kvartalet. Efter Storbritanniens offensiva avveckling av många restriktioner den 17 maj, ett datum med särskild mening för alla norrmän, tog efterfrågan rejäl fart. Mot bakgrund av den ljusning vi då skönjde var det en enorm chock när Anders Nissen tragiskt gick bort den 30 maj.

En svår men trygg krishantering
Anders Nissens bortgång var en stor förlust både på ett professionellt och personligt plan. Anders bidrag till Pandox resa kan inte underskattas. Samtidigt var han en förutseende kapten som visste värdet av kompetenta medarbetare och en stark organisation. Det blev väldigt tydligt efter Anders bortgång. Omedelbart efter det tragiska beskedet fylldes min inkorg och mobil av meddelanden från medarbetare som uttryckte sin sorg men också sin beslutsamhet att fortsätta att utveckla Pandox i Anders anda. Det skapade en stor trygghet i en mycket svår situation.

Styrelsen har under året arbetat med många svåra och tidskrävande frågor. Dels rekrytering av vd och CFO, dels fortsatt hantering av covid-19-krisen ur ett operationellt och strategiskt perspektiv. På grund av Anders Nissens bortgång blev naturligtvis rekrytering av en ny vd och en ny CFO särskilt prioriterade aktiviteter.

Ny vd och CFO på plats
Efter en systematisk rekryteringsprocess och noggranna överväganden utsåg styrelsen Liia Nõu – tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021 och Pandox CFO sedan 2007 – till ny vd den 23 augusti 2021. Liia är en modern ledare med lång erfarenhet från hotellfastighetsmarknaden och en person som både styrelse och organisation har ett mycket stort förtroende för. Styrelsens bedömning är att Liia Nõu är den som bäst kan balansera Pandox behov av både kontinuitet och förändring. Liia behöll också ansvaret som CFO fram till dess att Anneli Lindblom tillträdde som ny CFO den 1 december 2021. Med Liia och Anneli har styrelsen säkrat en mycket stark ledarduo som tillsammans med övriga medarbetare tryggt kommer lotsa Pandox ut ur pandemin.

Andra viktiga frågor under 2021 har fortsatt varit hyresgästernas betalningsförmåga, Pandox kostnadsnivå, värdering av hotellfastigheter, investeringar samt inte minst intern och extern kommunikation. Styrelsen har också, framförallt genom finansutskottet, aktivt stöttat företagsledningen i bank- och finansieringsfrågor.

Många intressen att balansera
Pandox är ett paneuropeiskt hotellfastighetsbolag med kontaktytor mot många olika intressenter i många länder. I en kris av den magnituden vi nu ser är det många svåra avvägningar som måste göras, inte minst balansera tuffa diskussioner om hyror på kort sikt och samtidigt föra en konstruktiv dialog om ett fortsatt lönsamt samarbete på längre sikt. Vi har stor respekt och förståelse för det svåra läge Pandox affärspartners befinner sig eftersom vi delar samma marknad. Pandox har genom sin affärsmodell, med övervägande omsättningsbaserade hyror och egen hotelldrift, en direkt exponering till hotellmarknaden. Pandox tillhandahåller genom sina hotellfastigheter en viktig del av infrastrukturen i turism- och reseindustrin. Pandox fasta hyror  och kontrakterade minimihyror täcker förvaltnings- och kapitalkostnaden för hotellfastigheterna som ju är en förutsättning för att kunna bedriva hotellverksamhet.

Hållbarhet växer i betydelse
Pandox har de senaste åren växlat upp sitt hållbarhetsarbete.
Företaget har en tydlig agenda som drivs framåt med ett stort engagemang och ett tydligt affärsfokus. Hållbarhet är en mycket viktig fråga för styrelsen och den kommer att vara en viktig drivkraft för Pandox operationella och finansiella utveckling på lång sikt. Exempel på projekt som styrelsen finner särskilt viktiga är det gröna investeringsprogrammet, BREEAM-certifiering av
hotellfastigheter samt mångfald och en inkluderande arbetsplats. Grön finansiering är också ett intressant område med potentiellt positiva finansiella effekter för Pandox.

En stark position för värdeskapande
Pandox har en stark position i hotellfastighetsmarknaden och därmed också goda förutsättningar att ta del av framtida tillväxt i hotellmarknaden och dessutom skapa egen tillväxt. Den återhämtning vi såg under andra halvåret 2021 visar att både privatpersoner och företag gärna reser och bor på hotell när restriktionerna lyfts. Det underliggande tillväxten i hotellmarknaden är stark och jag är övertygad om att Pandox återigen kommer att skapa substantiellt värde.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Pandox medarbetare, aktieägare, valberedning, styrelse och affärspartners för de gedigna och gemensamma insatser som gjorts under 2021.

Det är min fasta övertygelse att Team Pandox är väl rustat och redo för ett bättre 2022.

Oslo i mars 2022
Christian Ringnes