Utskott

Ansvaret och arbetet i Pandox revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott beskrivs här.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är ansvarig för all hantering av ersättning, såsom löner, rörliga ersättningar, pensioner och andra former av kompensation för de ledande befattningshavarna. 

Pandox har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Christian Ringnes och Jakob Iqbal. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är ett stående arbetsutskott. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott bestående av Ann-Sofi Danielsson (ordförande), Bengt Kjell och Jon Rasmus Aurdal.

Ansvarsområden

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Pandox finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Pandox interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Pandox andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Finansutskottet

På grund av covid-19 har styrelsen under 2020 inrättat ett finansutskott bestående av styrelseledamöterna Christian Ringnes, Bengt Kjell och Jon Rasmus Aurdal. Pandox ledning i form av vd och CFO närvarar vid utskottets möten med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Utskottet behandlar frågor av särskild betydelse för Pandox finansiella ställning, som till exempel hyresbetalningar och uppfyllande av villkor i kreditavtal. Utskottet, ska, när det finner lämpligt för att fullgöra sina uppgifter, förbereda förslag till beslut i frågor om bolagets finansiella ställning, vilka ska vara föremål för slutligt godkännande av styrelsen eller vd.

Erfarenheterna är goda och styrelsen har därför föreslagit valberedningen att en årlig prövning om behovet av ett finansutskott skall göras, och i de fall det inrättas, att arvodet för ledamöter från styrelsen skall vara på samma nivå som för revisionsutskottet.