Ordförandeord:
Alla krisers moder

Att kalla 2020 exceptionellt är ingen överdrift. För Pandox och hela hotellindustrin fick året ett helt annat förlopp än vad vi förväntade oss vid årets början. De sorger och bekymmer vi hade då känns idag helt obetydliga mot bakgrund av den historiska samhällskris vi nu genomlever och som har drabbat så många människor så hårt.

Omfattande erfarenhet från tidigare kriser...
När jag ska beskriva Pandox svar på hotellindustrins utmaningar vill jag påminna om företagets historia. Pandox bildades 1995 med en mindre portfölj hotellfastigheter från Securum som var ett av den svenska statens skuldåtervinningsbolag i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Pandox affärsledning, inklusive Anders Nissen som fortfarande är företagets vd, hade dessförinnan arbetat i flera år på Securum med omstrukturering och skuldåtervinning av en stor portfölj med krisdrabbade tillgångar inom rese- och hotellindustrin.

Det var ett hårt och i många stycken otacksamt arbete, men som också gav unika insikter i och erfarenheter om svåra krisförlopp. Pandox erfarenheter från de tidiga åren har därefter fortlöpande vässats genom flera stora externa kriser där företaget framgångsrikt flyttat fram sin position i hotellfastighetsmarknaden. Den kontinuitet som Pandox haft i både affärsledning och styrelse har gjort det möjligt för företaget att hela tiden bygga vidare på tidigare erfarenheter och snabbt kunna mobilisera organisationen i rätt riktning oavsett affärsfråga. Kontinuiteten är också en förklaring till Pandox
tydliga identitet och starka företagskultur.

...skapade förutsättningar för snabb omställning
Som jag tidigare beskrivit vilar Pandox hantering av covid-19-krisen på betydande erfarenheter från tidigare kriser, vilket visade sig redan i början av mars då företaget snabbt ställde om från anfall till försvar. Viktiga frågor var och är hyresgästernas betalningsförmåga, vår egen kostnadsnivå, värdering av hotellfastigheter, relationer med långivare samt inte minst intern och extern kommunikation.

Ett område där styrelsen under året aktivt stöttat företagsledningen är bank- och finansieringsfrågor genom ett särskilt finansutskott bestående av mig själv, Jon Rasmus Aurdal, Bengt Kjell och företagsledningen genom vd Anders Nissen och CFO Liia Nõu samt Pandox finansavdelning.

Många intressen att ta hänsyn till i nuvarande kris
Pandox är ett paneuropeiskt hotellfastighetsbolag med kontaktytor mot många olika intressenter i många länder. I en kris av den magnituden vi nu ser är det många svåra avvägningar som måste göras, inte minst balansera tuffa diskussioner om hyror på kort sikt och samtidigt föra en konstruktiv dialog om ett fortsatt lönsamt samarbete på längre sikt. Vi har stor respekt och förståelse för det svåra läge Pandox affärspartners befinner sig i eftersom vi delar samma marknad. Pandox har genom sin affärsmodell, med övervägande omsättningsbaserade hyror och egen hotelldrift, en direkt exponering till hotellmarknaden. Pandox tillhandahåller genom sina hotellfastigheter en viktig del av infrastrukturen i turism- och rese-industrin där våra fasta hyror och minimihyror täcker kapitalkostnaden för hotellfastigheterna, som i sin tur är en förutsättning för att kunna bedriva hotellverksamhet.

Realism och framtidsoptimism
Vi har arbetat med ett stort mått av realism och beslutsamhet i krisen. Samtidigt har vi försökt att skapa hopp och framtidstro, vilket är särskilt viktigt när det ser som mörkast ut. Ett glädjeämne är alla de nya aktieägare som Pandox fått under 2020 och som ytterligare förstärkt en redan stark ägarbild. Pandox har en stark position i hotellfastighetsmark-naden och därmed också goda förutsättningar att ta del av den framtida tillväxt i hotellmarknaden som vi vet kommer. Jag både hoppas och tror att Pandox, när hotellmarknaden återhämtar sig, ska kunna skapa substantiellt värde för både aktieägare och andra intressenter.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Pandox medarbetare, aktieägare, valberedning, styrelse och affärspartners för de gemensamma insatser som gjorts under 2020. Jag ser fram emot ett ljusare 2021.

Oslo i mars 2021
Christian Ringnes

Mer från årsredovisningen 2020

Vd-ord: En tydlig spelidé i ett svårt läge

2020 var ett historiskt år i dubbel bemärkelse för Pandox. Dels för att Pandox som företag firade 25 år, dels för att 2020 går till historien som det svagaste året någonsin för hotell- och reseindustrin till följd av covid-19. 

CFO-ord: Från anfall till aktivt försvarsspel

Över en långhelg i mitten av mars ändrade vi helt taktik, från fokus på förvärv och tillväxt mot frågor kring likviditet, finansiell ställning, minimihyror och statliga stödprogram.